سیستم اعلام سرقت(دزدگیراماکن)

ارسال شده در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
 • سیستم دیجیتال اعلام سرقت

سیستم مورد نظر دارای 5 حالت کاری می باشد.دستگاه به هنگام ورود به هر یک از این حالت ها تعدادمشخصی بوق تولید می کند تا استفاده کننده بدون نیاز به نگاه کردن دستگاه کنترل مرکزی وتنها با شنیدن بوق ها وتوجه به تعداد آنها بتواند حالت جدید سیستم را تشخیص دهد.در زیر حالات مختلف سیستم ونیز تعداد بوق های مربوط به هر یک از حالات به طور خلاصه آورده شده است.

حالتهای کاری سیستم ومفهوم تعداد بوق ها

 • حالت غیر فعال-2بوق به صورت "دید،دید"

در این حالت تمام zoneغیر فعال هستند.

 • حالت فعال-1بوق به صورت "دید"،با فشردن کلید lockدر این حالت 4بوق دیگربه صورت"دید،دید.. ..دید"شنیده خواهد شد.

در این حالت تمام zoneها فعال هستند .

 • حالت نیمه فعال1-بوق به صورت دید" ،با فشردن کلید lockدر این حالت 1بوق دیگر به صورت "دید" شنیده خواهد شد.

در این حالت تمام zoneها به جز 1zoneفعال هستند.

 • حالت نمایش-3 بوق به صورت "دید.دید.دید"

در این حالت zone های تحریک شده نمایش داده می شوند.

 • حالت اضطراری-به محض ورود به این حالت سیستم شروع  به آژیر کشیدن می کند.

نحوه استفاده از سیستم وتشریح حالتهای مختلف آن

به هر استفاده کننده ای توصیه اکید می شود که موارد زیر را با در نظر گرفتن بلوک دیاگرام ارائه شده در بخش       بعد با دقت مطالعه کند،چرا که در صورت مطالعه دقیق این موارد می تواند از تمام امکانات موجود در این سیستم به راحتی استفاده کند.

چراغ powerهمیشه باید روشن باشد .در غیر این صورت برق ورودی قطع شده است وباطری داخلی نیز از کار افتاده است وبایددر اسرع وقت مشکل را برطرف کرد.

 • پس از راه اندازی دستگاه (اتصال باطری وبرق ورودی به آن)یا فشردن کلید reset(که در درون دستگاه وبرروی برد مدار چاپی تعبیه شده است)دستگاه پس از تست چراغها ،به"حالت غیر فعال"می رود .در این حالت به جز چراغ مربوط بهpowerبقیه چراغها خاموش خواهند ماند مگر آنکه یکی ازzoneها تحریک شود.در این صورت چراغ مربوط به آن zoneدر مدت زمان تحریک روشن خواهند ماند.
 • دکمه lock ریموت را فشار دهید.در این موقع چراغ readyروشن  شده ودستگاه پس از تولید یک بوق،به "حالت فعال"می رود.
 • بعد از فشار دادن کلید lock،اگر شک دارید که دستگاه "فعال بودن"شده است یا نه ،در این صورت یک بار دیگر کلید lockرا فشار دهید،در صورت "فعال بودن" دستگاه با تولید چهار بوق به صورت"دید.دید..دید.دید " فعال بودن آن تایید می شود.
 • -دکمه un lock ریموت را فشار دهید.در این موقع در صورتی که هیچ یک ازzoneها تحریک نشده باشد، دستگاه پس از تولید دو بوق متوالی "غیر فعال"می شود.ولی اگر در غیاب شما یکی از zone ها تحریک شده باشددستگاه آنرا در حافظه خود نگه می دارد.به این ترتیب که چراغ مربوط به zoneتحریک شده ونیز چراغ  memoryروشن می ماند.در این حالت با فشار دادن کلید unlock، سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهد که حداقل یکی از zoneها تحریک شده است.پس از شنیدن این سه بوق متوالی شخص می تواند بامراجعه به دستگاه ومشاهده چراغهای روشن ،بداند که کدامیک از zoneها در غیاب وی تحریک شده اند.دقت شود که در این حالت چراغ memoryچشمک می زند(روشن –خاموش) می شود.به این وضعیت حالت "نمایش"گفته می شود.

پس از مشاهده zoneهای تحریک شده ،استفاده کننده می تواندبا فشردن دوباره کلیدunlockدستگاه را به  " حالت غیر فعال"ببرد ویا با فشردن کلید lockدستگاه را به "حالت فعال"ببرد.

 • اگر ریموت شما عمل نکندویابه هر دلیل بدون ریموت وارد منزل شویددستگاه شما شروع به آژیر کشیدن  خواهد کرد.لذا در این موقع درب دستگاه را باز نموده وکلید resetرا که برروی برد مدار چاپی تعبیه شده است فشار دهید تا دستگاه  خود را دوباره راه اندازی کند.
 • -با فشردن کلیدهای un lock وlockبه طور همزمان ،دستگاه پس از تولید یک بوق  ،به حالت"نیمه فعال"یا  part lockمی رود.در این حالت چراغ مربوط به readyچشمک می زند(روشن-خاموش می شود) و1zone غیر فعال شده وسه zoneدیگر فعال خواهند شد.

برای مثال اگر شخصی 1zoneرا برای منزل ویکی از zoneها را برای مغازه استفاده کرده باشد می تواند در موقع شب که خودش در منزل حضور دارد ،با استفاده از این حالت،zoneمربوط به منزل(1zone)را از مدار خارج کند،در حالی که zoneمربوط به مغازه فعال خواهد ماند.

اگر شک دارید که با فشار دادن همزمان کلیدهایlockوunlockدستگاه به حالت نیمه فعال رفته است یا نه (به عبارت دیگر 1zoneاز مدار خارج شده است یا نه)در این صورت یک بار دیگرکلید lockرا فشار دهید،در صورت نیمه فعال بودن دستگاه ،با تولید یک بوق نیمه فعال بودن آن تأیید می شود.

برای خارج شدن از حالت نیمه فعال کلیدunlockرا فشار دهید.در صورتی که هیچ یک از zoneها   تحریک نشده باشد،دستگاه پس از تولید 2بوق متوالی ،به"حالت غیر فعال"می رود.ولی اگر یکی از zoneها تحریک شده باشد در این حالت با فشار دادن کلید unlock،سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهدکه حداقل یکی از zoneها تحریک شده است وبه حالت نمایش می رود.

 • در ریموت کنترل سه کلیده ،کلید سوم برای رفتن به "حالت اضطراری"تعبیه شده است.به این ترتیب که با فشردن این کلید ،بدون توجه به اینکه دستگاه در چه حالتی (یعنی در هر یک از چهار حالت غیر فعال،فعال،نیمه فعال وحالت نمایش)می باشد،سیستم شروع به آژیر کشیدن خواهد کرد.دقت شود که زمان این آژیر کشیدن نامحدود است وفقط با فشردن کلید unlockواقع بر روی ریموت خاموش می شود.بعد از فشردن کلید unlock دستگاه از حالت اضطراری خارج شده وبا تولید دو بوق متوالی به حالت غیر فعال می رود.

امکانات یک نمونه دستگاه:

 1. مجهز به 1zoneو2zoneو3zone،به صورت n.c
 2. مجهز به 4zoneبه صورتn.o
 3. امکان استفاده از 1zoneجهت دینگ دانگ به صورتn.c
 4. قابلیت انتخاب full zoneیا "تمام فعال"که ما به آن حالت فعال می گوییم.
 5. قابلیت انتخاب حالت part zoneیا "قسمتی فعال"که ما به آن حالت نیمه فعال می گوییم.
 6. امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت فعال است یا نه
 7. امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت نیمه فعال است یا نه
 8. قابلیت استفاده از آژیر اضطراری توسط ریموت
 9. خروجی جهت نصب siren
 10. انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط siren
 11. خروجی جهت نصب بلند گوی بیرونی
 12. انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط بلند گوی بیرونی
 13. خروجی جهت نصب بلند گوی داخلی
 14. خروجی مخصوص جهت درب باز کن
 15. امکان استفاده از خروجی مخصوص برای روشن وخاموش کردن چراغ نشان دهنده حالت فعال
 16. خروجی aux(a 0.5-v12)
 17. قابلیت شارژ باطری داخلی
 18. ابلیت تحریک تلفن کننده
 19. قابلیت نگه داشتن zoneتحریک شده در حافظه
 20. دارای چراغهای نشان دهنده power،ready،memory،zoneها
 21. امکان استفاده از سوئیچ آلفا جهت روشن خاموش کردن دستگاه

تشریح عملکرد دیپ سوئیچ

تعداد 8سوئیچ (کلید دو حالته)بر روی دستگاه تعبیه شده است که می توان با تغییر حالت هر یک از آنها، یک ویژگی  از دستگاه را تغییر داد.در زیر عملکرد هر یک از این کلیدها تشریح شده است:

1-دیپ سوئیچ1:اگر در حالتon باشد ،در صورت unlockبودن دستگاه ،با تحریک شدن 1zon،دستگاه از طریق بلندگوی داخلی صدای"دینگ دانگ"پخش می کند.مثلاً با نصب سنسور 1zoneدر ورودی یک مغازه ،می توان با استفاده از این خاصیت از ورود مشتری به داخل مطلع شد.

2-دیپ سوئیچ 2:اگر در حالت offباشد 3zoneیک zoneفوری است واگر onباشد ،پس از lockکردن دستگاه ،3zoneبعد از 2دقیقه تأخیر فعال خواهد شد.

3- دیپ سوئیچ 3 :در این مدل کار خاصی انجام نمی دهد.

4-دیپ سوئیچ 4:اگر در حالتonباشد می توان به 4zoneپدال اضطراری وصل نمود. با فشردن این پدال،می توان در حالت unlockنیز آژیر را به صدا در آورد.دقت شود که زمان این آژیر نامحدود است وبا فشردن کلید unlock واقع بر روی ریموت خاموش می شود.

5-دیپ سوئیچ5:اگر در حالت onباشد،زمان آژیر 5/4دقیقه واگر درحالت off باشد،زمان آژیر 5/1 دقیقه خواهد شد.

6-دیپ سوئیچ 6 :اگر در حالت onباشداز خروجی مخصوص،جهت راه اندازی رله درب باز کن استفاده می شود واگر در حالت offباشد خروجی مخصوص را می توان برای روشن-خاموش کردن یک ledبه کار  برد، به طوری که روشن بودن این led،نشانگر lockبودن دستگاه باشد.

7-دیپ سوئیچ 7 :اگر در حالت off باشد بوق ها فقط به وسیله بلند گوی کوچک داخلی تولید می شود واگر در حالت on باشد ،بوق ها هم به وسیله بلندگوی کوچک داخلی وهم به وسیله siren (هر دو با هم)تولید خواهد شد.

8-دیپ سوئیچ8 :به شرط آنکه کلید 7 در حالت on قرار گیرد تولید بوق ها ، علاوه بر بلندگوی کوچک داخلی وsiren،به وسیله بلند گوی خارجی هم صورت خواهد گرفت واگر کلید 8در حالتoff باشد بوق ها از طریق بلندگوی خارجی پخش نخواهد شد.

کلمات کلیدی

دزدگیر اماکن

ارسال شده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲

جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعلام سرقتهای مسلحانه از دزدگیراماکن استفاده می شود.عملکرد نظارت سیستم قابل تعریف می باشد،مثلا بعضی از سیستمها را می توان بصورت نیمه فعال مسلح کرد به این معنی که بعضی از محیطهای تحت کنترل باشند وبرروی بعضی از محیطها کنترلی نباشند (برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که در خانه هستید و فقط میخواهیددربهای ورودی و پنجره ها کنترل شوند ولی اتاق خواب و راهرو تحت کنترل سیستم نباشد )یا اینکه بعضی از محیطها بصورت 24ساعته کنترل شوند.قیمت کنترل پنل با توجه به قابلیتهای فوق قابل تغییراست.
بسته به نوع سیستم کنترل پنل ، دستگاه اعلام سرقت را میتوان از طرق مختلف مسلح یا غیر مسلح کرد، که ترتیب آن به شرح زیر می باشد :

 

 • کلید یا سوئیچ
 • ریموت کنترل
 • خط تلفن
 • سرویس GSM 
 • کی پد
 • پیغام صوتی
 • اثر انگشت
 • کارت بدون تماس یا مغناطیسی یا Smart Card 
 • IP شبکه

در سیستمهای دزدگیر اماکن جهت کنترل مکانهای مختلف از سنسورهای متفاوت استفاده می شود.

مگنت: جهت حفاظت از دربها و پنجره ها

سنسور تشخیص شکستن شیشه
سنسور حساس به ضربه ( shock sensor )

رادار یا آشکار کننده حرکات که خود به سه نوع PIR، مایکرویو و اولتراسونیک تقسیم می شود،PIRخود به مدلهای مختلفی تقسیم می شود:

 • سنسور PIR برای فضای باز
 • سنسور PIR برای فضای بسته
 • سنسور PIR با دید °360-°90-°180-°120
 • سنسور PIR غیر حساس به حیوانات خانگی
   

برای فضای وسیع از چشمهای خطی استفاده می شود و برای حفاظت از پنجره ها و دربها از شوک سنسور و سنسور تشخیص صدای شکستن شیشه استفاده می شود.خروجی سیستم دزدگیر میتواند به صورتهای زیر باشد:

 • آژیر ( ایجاد صدای بلند جهت اعلام خبر )
 • فلاشر ( نمایشگر فوری )
 • GSM (ارسال SMS یا تماس تلفنی از طریق GSM )
 • پیجر بی سیم ( ارسال اطلاعات بی سیم به پیجر )
 • تلفن کننده 
 • IP ، شبکه

منبع تغذیه دزدگیر اماکن از برق شهر و باطری می باشد و حجم باطری متناسب با تجهیزات به کار رفته در سیستم متغیر می باشد.در مکانهای عمومی که امکان سرقت در روز نیز می باشد از شاسی اضطراری( Emergency key ) یا پدال استفاده می شود که با فشرده شدن آنها سیستم شروع به آلارم می نماید.

کلمات کلیدی

دزدگیر ماهواره ای

ارسال شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۲

گاهی اوقات ممکن است شما دارای دارایی هایی از قبیل معدن یا کارخانه باشید که راه زمینی برای دسترسی به آن وجود ندارد و یا رفت و آمد به سختی امکان پذیر است. در این حالت شما می توانید با تهیه یک دزدگیر ماهواره ای از منزل خود در هر لحظه نسبت به وضعیت دارایی های خود در هر نقطه ای آگاهی کامل داشته باشید. فقط کافی است شما از طریق یک مرور گر وب به اینترنت متصل شده و محل مورد نظر خود را زیر نظر بگیرید و از اتفاقات در جریان در محل آگاهی کامل پیدا کنید. با این محصول علاوه بر اینکه بر دارایی های خود از راه دور از طریق تلفن همراه و یا کامپیوتر نظارت دارید، صرفه جویی عظیمی در وقت و هزینه و کارگران دزدگیرانجام می دهید.علاوه بر این، از این دزدگیرها می توان برای منازل، خودروها، شرکت ها و سازمان های تجاری نیز بخوبی استفاده کرد.ویژگی ها:همانطور که عنوان شد این محصول تولیدی در واقع با استفاده از خدمات ماهواره ای، ارتباطی بین یک مکان خاص و یک ایستگاه نظارت ایجاد می کند و افراد می توانند از طریق اینترنت به وسیله تلفن همراه یا رایانه با مکان مورد نظر در تماس باشند .برخی از ویژگی های این دزدگیرهای ماهواره ای عبارتند از: عدم نیاز به نرم افزار خاص، رمز عبور محافظت شده جهت استفاده از طریق اینترنت، تولید و ارائه ی گزارش های لحظه به لحظه توسط این وسایل، نظارت کامل بر شرایط محل و حتی وسایل موجود در مکان مورد نظر و در نتیجه صرفه جویی بسیار قابل توجه در وقت و هزینه، ویژگی های نقشه براداری کامل بطوری که اکثر مکان ها توسط این وسایل پوشش داده می شوند و اعلام هشدار در صورت مشاهده وضعیت غیر عادی. ویژگی دیگر این وسایل دوطرفه بودن ارتباط در این وسایل است. علاوه بر اینکه شما می توانید نظارت کامل بر وسایل و اتفاقات پیرامون مکان مورد نظر خود داشته باشید، می توانید با ارسال دستوراتی نسبت به کارایی وسایل خود نیز دخالت داشته باشید.
منبع :www.payamgps.com

کلمات کلیدی

دزدگیر wifi(بیسیم)

ارسال شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۲

دزدگیرهای wifi(بیسیم)دونوع روش برای ایمنی کردن خانه تان وجود دارد.سیستم ایمنی سیم کشی شده :که همیشه لازم است که شما سیم کشی کنید واز اتاق کنترل همه ی تصمیمات را مدیریت کنید و وقتی که به خانه ی جدید می رویدباید دوباره سیم کشی کنید .سیستم ایمنی wifi(بیسیم) تنهانیاز به سیم کشی از کنترل پنل خورشیدی دستگاه دارد.واقعا چرا از تکنیک دزدگیرامنیتی خانه ی wifiاستفاده می کنیم؟درسیستم های دزدگیرخانه قدیمی شما باید مقدارزیادی سیم کشی کنید و دیوار را سوارخ کنید تا دزدگیر رانصب کنید ودزدها با دیدن این همه سیم کشی متوجه می شوند که خانه شما ازدزدگیر خانه استفاده می کند وفکری برای این مشکل می کنند اما در دزدگیر های بیسیم معمولا از ابزارwifiدرکارکرد سیستم استفاده می شود.در این نوع سیستم های امنیتی شما هنگام نصب سیستم نیازی به سوراخ کردن سطح دیوار نداریدوحتی شما برای این سیستم نیازی به مجموعه ای از اتصالات داخلی برای ارتباط داده ندارید وتنها دستگاه براساس تکنولوژی wifiکار می کند.در این نوع سیستم نیازی به سیمکشی مستقیم نیست چونکه اگرسارق به خانه ی شما بیاید خانهو این اتصالات را شناسایی کند درواقع میفهمد که این سیستم دزدگیر امنیتی است و فکری برای رفع کردن این مشکل می کند وحتی شاید به دستگاه آسیب برساند.دردزدگیرهای wifiشما نیازی به سیمکشی ندارید وحتی می توانید این سیستم را از دید دزدان پنهان کنید و با این کار شما ضربه سختی به سارقان بزنیدوامنیت خانه خودتان رابالاببرید.سیستم امنیتی wifiبهترین سنسورها خانه را فراهم می کند.برای صاحب خانه هاخریدن بهترین سیستم امنیتی خانه یکی از مهمترین کارها است،بیشتر مردم مایل هستند که دزدگیرهایی با سنسورهای مخصوص بخرندکه در برابر سارقان درسریعترین زمان از خود عکس العمل نشان دهد.مزایایی دزدگیرwifiامنیت رابرای اجزای خانواده افزایش می دهدقیمت حق بیمه رابرای خانه کاهش می دهدمانیتورینگ چرخشی داردهرصحنه ای در خانه ی شما رازیر نظر دارد.

منبع :www.payamgps.com 

کلمات کلیدی

آموزش دزدگیر اماکن

ارسال شده در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۲

 جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعلام سرقتهای مسلحانه از دزدگیر اماکن استفاده می شود.عملکرد نظارت سیستم قابل تعریف می باشد،مثلا بعضی از سیستمها را می توان بصورت نیمه فعال مسلح کرد به این معنی که بعضی از محیطهای تحت کنترل باشند وبرروی بعضی از محیطها کنترلی نباشند (برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که در خانه هستید و فقط میخواهیددربهای ورودی و پنجره ها کنترل شوند ولی اتاق خواب و راهرو تحت کنترل سیستم نباشد )یا اینکه بعضی از محیطها بصورت 24ساعته کنترل شوند.قیمت کنترل پنل با توجه به قابلیتهای فوق قابل تغییراست.
بسته به نوع سیستم کنترل پنل ، دستگاه اعلام سرقت را میتوان از طرق مختلف مسلح یا غیر مسلح کرد، که ترتیب آن به شرح زیر می باشد :

 

 1. کلید یا سوئیچ
 2. ریموت کنترل
 3. خط تلفن
 4. سرویس GSM 
 5. کی پد
 6. پیغام صوتی
 7. اثر انگشت
 8. کارت بدون تماس یا مغناطیسی یا Smart Card 
 9. IP شبکه

در سیستمهای دزدگیر اماکن جهت کنترل مکانهای مختلف از سنسورهای متفاوت استفاده می شود.

 • مگنت: جهت حفاظت از دربها و پنجره ها
 • سنسور تشخیص شکستن شیشه
 • سنسور حساس به ضربه ( shock sensor )


رادار یا آشکار کننده حرکات که خود به سه نوع PIR، مایکرویو و اولتراسونیک تقسیم می شود،PIRخود به مدلهای مختلفی تقسیم می شود:

 

 • سنسور PIR برای فضای باز
 • سنسور PIR برای فضای بسته
 • سنسور PIR با دید °360-°90-°180-°120
 • سنسور PIR غیر حساس به حیوانات خانگی

برای فضای وسیع از چشمهای خطی استفاده می شود و برای حفاظت از پنجره ها و دربها از شوک سنسور و سنسور تشخیص صدای شکستن شیشه استفاده می شود.خروجی سیستم دزدگیر میتواند به صورتهای زیر باشد:

 

 • آژیر ( ایجاد صدای بلند جهت اعلام خبر )
 • فلاشر ( نمایشگر فوری )
 • GSM (ارسال SMS یا تماس تلفنی از طریق GSM )
 • پیجر بی سیم ( ارسال اطلاعات بی سیم به پیجر )
 • تلفن کننده 
 • IP ، شبکه

منبع تغذیه دزدگیر اماکن از برق شهر و باطری می باشد و حجم باطری متناسب با تجهیزات به کار رفته در سیستم متغیر می باشد.

در مکانهای عمومی که امکان سرقت در روز نیز می باشد از شاسی اضطراری( Emergency key ) یا پدال استفاده می شود که با فشرده شدن آنها سیستم شروع به آلارم می نماید.

انتخاب نوع دستگاه دزدگیر اماکن وابسته به مکانی که قصد نصب آنرا داریم دارد و به همین ترتیب قیمت تمام شده برای یک سیستم وابسته به تجهیزات و وسائل به کار گرفته شده می باشد.

کلمات کلیدی