منو

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۲

موبایل و تبلت

در بخش دوم سوالات تعمیر موبایل لازم است شما درباره فرکانس های، تغذیه برد گوشی و تکنولوژی ها اطلاعات بیشتری داشته باشید. با پاسخ به این سوالات شما میتوانید از عهده آزمون فنی و حرفه ای موبایل براحتی برآیید.

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۲
دسته‌بندی: موبایل و تبلت

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۲

151- مدولاسیون به معنای ...... و دمدولاسیون به معنای ...... است.

 1. ارسال اطلاعات – دریافت اطلاعات
 2. پیاده شدن – سوار شدن
 3. سوار کردن اطلاعات روی یک موج – جداسازی اطلاعات
 4. Rx – Tx

152- مدولاسیون امواج در موبایل از چه نوعی است؟

 1. AM
 2. FM
 3. GMSK
 4. PWM

153- منظور از DOWNLINK چیست؟

 1. ارسال اطلاعات از گوشی به BTS
 2. ارسال اطلاعات از شبکه به BTS
 3. ارسال اطلاعات از BTS به شبکه
 4. ارسال اطلاعات از BTS به گوشی

154- برای داشتن یک Link رادیویی لازم است:

 1. BTS و موبایل نزدیک یکدیگر باشند.
 2. BTS و موبایل هر کدام مجهز به یک فرستنده و گیرنده باشند.
 3. فرکانس BTS و موبایل با یکدیگر برابر باشد.
 4. مورد 2 و 3

155- DOWNLINK عبارت است از:

 1. فرکانس دریافتی BTS از موبایل
 2. فرکانس دریافتی موبایل از HLR
 3. فرکانس های ارسالی BTS به موبایل
 4. مورد 1 و 3

156- TDM به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

 1. تقویت آنتن دهی موبایل
 2. افزایش تعداد موبایل هایی که یک BTS پوشش می دهد
 3. تقسیم فرکانس بین موبایل ها
 4. موارد 2 و 3

157- از Pchannel در کانال سیگنالینگ چه استفاده ای می شود؟

 1. تصحیح فرکانس
 2. تنظیم کانال ترافیک
 3. ارسال سیگنال
 4. انتقال پیغام

158- Hand Over به چه معناست؟

 1. جا به جایی گوشی از یک کانال به کانال دیگر
 2. جا به جایی گوشی در داخل شهر
 3. تغییر شماره سریال گوشی
 4. تغییر VLR

159- EIR قسمتی از ....... است که در آن ......... کنترل می شود.

 1. موبایل – شماره سریال گوشی
 2. شبکه – IMEI
 3. IMSIVLR
 4. موبایل – شماره سریال سیم کارت

160- کریستال یک ......... است که موج ........... تولید می کند.

 1. اسیلاتور – مربعی
 2. خازن – سینوسی
 3. نوسان ساز – مربعی
 4. نوسان ساز – سینوسی

161- کدام گزینه در رابطه با Micro BTSها صحیح است؟

 1. حداکثر تا 500 متر برد دارند.
 2. برای فضاهای کوچک مثل مجتمع مسکونی استفاده نمی گردد.
 3. حداکثر تا Km 35 برد دارند.
 4. برای پوشش مناطق شهری می باشند و تا Km 1 برد دارند.

162- در مناطق مرزی، تنظیم Network گوشی یهتر است روی:

 1. خودکار باشد.
 2. دستی باشد.
 3. خودکار یا دستی باشد.
 4. هیچ کدام

163- فرکانس IF در رادیو AM عبارت است از ....... و فرکانس IF در رادیوی FM عبارت است از ........ .

 1. 455KHz-525KHz
 2. 525KHz-455KHz
 3. 10.7MHz-455KHz
 4. 455KHz-10.7MHz

164- کد MMC چیست؟

 1. مربوط به کد کشور است که در ابتدای IMSI قرار می گیرد.
 2. مربوط به BTSهای موبایل است.
 3. بیانگر کد کنترل گوشی است.
 4. مربوط به مکان مشترک در شبکه موبایل است.

165- MSIN، شماره چیست؟

 1. شماره IMEI
 2. شماره PSTN
 3. شماره رومینگ
 4. شماره سیم کارت

166- جا به جایی گوشی ازیک سلول دیگر را چه می گویند؟

 1. Micro BTS
 2. Handover
 3. TDM
 4. FDMA

167- IMEI چیست؟

 1. کد 15 رقمی به عنوان کد امنیتی برای گوشی
 2. کد 15 رقمی به عنوان شناسنامه گوشی
 3. کد 14 رقمی به عنوان شناسنامه گوشی
 4. کد 14 رقمی به عنوان شناسنامه سیم کارت

168- IMSI چیست؟

 1. کد 15 رقمی به عنوان شناسنامه گوشی
 2. کد 15 رقمی به عنوان شناسنامه سیم کارت
 3. کد 14 رقمی به عنوان کد امنیتی سیم کارت
 4. کد 14 رقمی به عنوان شناسنامه سیم کارت

169- اجزای IMSI کدامند؟

 1. MCC+MNC+MSIN
 2. MSC+MSS+IMEI
 3. IMEI+MSC+MNN
 4. MS+ME+MCC

170- هر دستگاه موبایل شماره سریالی اختصاصی به نام ......... دارد.

 1. IMSI
 2. IMEI
 3. EIIM
 4. SIM

171- در کدام واحد مخابرات، سریال گوشی کنترل می شود و چنانچه گوشی مجاز باشد، از شبکه سرویس می گیرد؟

 1. HLR
 2. AUC
 3. VLR
 4. EIR

172- محل ذخیره و نگهداری آخرین وضعیت مشترکین در شبکه کجاست؟

 1. HLR
 2. AUC
 3. VLR
 4. MSC

173- EIR معرف چیست؟

 1. محل ثبت شماره سریال سیم کارت
 2. محل ثبت موقت شماره سریال سیم کارت
 3. محل ثبت شماره سریال گوشی
 4. یک ایستگاه دریافت و ارسال فرکانس

174- رقم های 1 تا 6 در شماره سریال گوشی ها معرف چیست؟

 1. شبکه
 2. تیراژ گوشی
 3. شماره شناسایی گوشی
 4. شماره شناسایی سیم کارت

175- وظیفه BTS چیست؟

 1. برقراری ارتباط صوتی از شبکه به تلفن
 2. برقراری ارتباط رادیویی از تلفن به شبکه
 3. برقراری ارتباط الکتریکی از تلفن به شبکه
 4. برقراری ارتباط رادیویی بین شبکه و تلفن

176- شماره سریال گوشی هایی که در شبکه مخابرات ایران فعالند، معمولا با چه رقمی شروع می شود؟

 1. 15
 2. 25
 3. 35
 4. 45

177- شماره سریال 15 رقمی، که با کد *#06# نمایش داده می شود، چه نام دارد؟

 1. IMSI
 2. IRDA
 3. MSIN
 4. IMEI

178- یک BTS در مجموع چند فرستنده و گیرنده می تواند داشته باشد؟

 1. 8
 2. 12
 3. 14
 4. 16

179- تعداد TRxهای یک BTS چند عدد است؟

 1. 3
 2. 6
 3. 12
 4. 8

180- کدام یک از موارد زیر، از اجزای سیستم GSM محسوب نمی شود؟

 1. BTS
 2. BSC
 3. BSS
 4. MSK

181- مدولاسیون یعنی؟

 1. سوار کردن یک موج رادیویی روی یک موج صوتی
 2. سوار شدن موج AF بر روی RF
 3. سوار شدن موج صوتی بر روی یک موج رادیویی
 4. گزینه 2 و 3

182- نوع مدولاسیون استفاده شده در سیستم مخابرات موبایل چیست؟

 1. AM
 2. FM
 3. GSM
 4. GMSK

183- در ایران، اولین بار خدمات MMS توسط کدام مرکز ارائه شده اند؟

 1. همراه اول
 2. اپراتور دوم
 3. ایرانسل
 4. 2 و 3

184- پیغام صوتی در موبایل چه نام دارد؟

 1. VMS
 2. SMS
 3. EMS
 4. MMS

185- به ارتباط دوطرفه یک گوشی موبایل و BTS چه می گویند؟

 1. GSM
 2. PCN
 3. لینک رادیویی
 4. PCS

186- با استفاده از کد محرمانه *#06# چه مشخصاتی روی صفحه نمایش گوشی ظاهر می شود؟

 1. سریال IMEI
 2. سریال IMSI
 3. سریال SIM
 4. همه موارد

187- کد مخفی شماره سریال گوشی بدون سیم کارت یا با سیم کارت کدام یک از گزینه های زیر است؟

 1. *#06#
 2. #06#*
 3. *#9999#
 4. *276*#

188- IRTCI-43211 یعنی چه؟

 1. BTS قطع است.
 2. سیم کارت خراب است.
 3. شبکه موبایل در ایران خوانده شده است.
 4. گوشی نمی تواند شبکه را بخواند.

189- کد اتصال به شبکه SMS برای اولین بار در گوشی کدام است؟

 1. 009891100500
 2. 989150050+
 3. 989110050
 4. 0098500

190- سیستم رومینگ چیست؟

 1. عمل انتقال مشترک از یک کشور به کشور دیگر را انجام می دهد.
 2. عمل انتقال مشترک از یک BTS به BTS دیگر در یک کشور را کنترل می کند.
 3. عمل نرخ مکالمات را انجام می دهد.
 4. عملیات شماره سریال گوشی و مشخصات مالک را کنترل می کند.

191- در مرکز MSC کدام یک از عملیات زیر انجام نمی شود؟

 1. سوئیچینگ
 2. کنترل BTS
 3. راه اندازی مکالمه
 4. ارائه صورت حساب

192- در صورتی که موبایل با شبکه ارتباط برقرار کند، چه کدی روی LCD نوشته می شود؟

 1. 12344
 2. 41123
 3. 11234
 4. 43211

193- یک BTS دارای 16 کانال، چند موبایل را می تواند پوشش دهد؟

 1. 84
 2. 182
 3. 168
 4. 12

194- انتقال اطلاعات به روش TDM چه تاثیری بر روی کیفیت دارد؟

 1. کاهش می دهد
 2. افزایش می دهد
 3. تاثیری ندارد
 4. هیچ کدام

195- آنتن های BTS از چه روشی برای افزایش تعداد موبایل های تحت پوشش لستفاده می کنند؟

 1. FDM
 2. TDM
 3. PCM
 4. PWM

196- وظیفه HLR چیست؟

 1. مرکز سوئیچ موبایل است.
 2. مرکز کنترل کل شبکه موبایل است.
 3. مرکز کنترل پایه های مناطق است.
 4. مرکز نگهداری اطلاعات مشترکین است.

197- در قسمت EIR:

 1. سریال گوشی کنترل می شود.
 2. سریال سیم کارت کنترل می شود.
 3. هر سیم کارت شماره سریالی به نام IMSI دارد.
 4. هیچ کدام

198- کدام گزینه عملیات شماره گیری، ثبت مشترکان و انتقال اطلاعات به دیگر شبکه را برعهده دارد؟

 1. EIR
 2. HLR
 3. VLR
 4. MSC

199- کدام گزینه وظیفه پذیرش مشترک در زمان ورود به محدوده را برعهده دارد؟

 1. EIR
 2. HLR
 3. VLR
 4. MSC

200- وظیفه کدام گزینه تثبیت اطلاعات مربوط به شناسایی گوشی هر مشترک و تولید سیم کارت در ابتدای ورود به شبکه است؟

 1. EIR
 2. HLR
 3. VLR
 4. MSC

201- به تکنولوژی ای که در آن به هر تلفن، یک فرکانس مجزا تعلق می گیرد، چه می گویند؟

 1. TDMA
 2. TF
 3. DMAF
 4. FDMA

202- به تکنولوژی دیجیتال تماس های تلفنی در قالب بسته های داده بر طبق زمان چه می گویند؟

 1. TDFM
 2. TDMA
 3. FDMA
 4. CDMA

203- به تکنولوژی ای که حجم بالایی از داده ها را به صورت یک فرکانس یکسان همزمان مخابره می کند، چه می گویند؟

 1. WCDMA
 2. TDMA
 3. FDMA
 4. CDMA

204- وظیفه واحد BSC درمخابرات موبایل کدام یک از گزینه های زیر است؟

 1. کنترل آنتن های BTS
 2. کنترل عملیات Hand Over
 3. کنترل اطلاعات مشترکین
 4. 1 و 2

205-وظیفه مرکز سوئیچینگ در شبکه موبایل چیست؟

 1. کنترل BTSها
 2. کنترل BSCها
 3. کنترل BSCها و ارتباط آن ها با مرکز مخابرات
 4. تقویت شبکه

206- کدام یک از سیستم های مخابراتی موبایل در ایران استفاده نشده است؟

 1. GSM
 2. TDMA
 3. CDMA
 4. FDMA

207- کدام یک از واحدهای مخابرات به عنوان مرکز سوئیچینگ و راه اندازی شناخته می شود؟

 1. BSC
 2. HLR
 3. VLR
 4. MSC

208- کدام عملیات در BSC انجام می شود؟

 1. ثبت شماره سریال گوشی
 2. نشخصات سیم کارت اعم از مشخصات مالک و کدها مخفی
 3. کد شناسایی شبکه
 4. کنترل لحظه به لحظه مشترک در شبکه

209- MS چیست؟

 1. گوشی + BTS
 2. گوشی + سیم کارت
 3. گوشی در حال شارژ
 4. سیم کارت + BTS

210- کدام عملیات در HLR انجام می پذیرد؟

 1. کنترل لحظه به لحظه مشترک در شبکه
 2. ثبت مشترک میهمان در شبکه میزبان
 3. محل ثبت شماره سریال گوشی روی شبکه
 4. محل ثبت اطلاعات سیم کارت مثل مشخصات مالک

211- کدام عملیات در EIR انجام می پذیرد؟

 1. کنترل لحظه به لحظه مشترک در شبکه
 2. ثبت شماره سریال گوشی روی شبکه
 3. ثبت اطلاعات سیم کارت، مثل مشخصات مالک
 4. ثبت مشترک میهمان در شبکه میزبان

212- زیاد بودن فرکانس ارسال و دریافت بین گوشی و BTS باعث:

 1. افزایش سرعت انتقال اطلاعات می شود.
 2. کاهش امواج مزاحم در صدا می شود.
 3. انتقال حجم بیشتری از اطلاعات می شود.
 4. موارد 1 و 3

213- کدام یک از گزینه های زیر اشتباه است؟

 1. فرکانس های ارسال BTS را Down Link و دریافت BTS را Up Link می نامند.
 2. فرکانس های ارسال BTS را Up Link و دریافت BTS را Down Link می نامند.
 3. تقسیم فرکانسی (FDMA) در BTSها، به منظور افزایش تعداد فرکانس های BTS صورت می گیرد.
 4. BTS تجهیزات ارسال و دریافت شبکه است.

214- عمل UP LINK و DOWN LINK در سیستم GSM در چه محدوده فرکانسی انجام می شود (از راست به چپ)؟

 1. 890 تا 915 مگاهرتز – 935 تا 960 مگاهرتز
 2. 1780 تا 1825 مگاهرتز – 1845 تا 1860 مگاهرتز
 3. 900 مگاهرتز – 1800 مگاهرتز
 4. 1800 مگاهرتز – 900 مگاهرتز

215- محدوده فرکانس فیلتر Rx چند مگاهرتز است؟

 1. 590 – 550
 2. 915 – 890
 3. 590 – 550
 4. 960 – 935

216- چنانچه در GSM900 محدوده فرکانسی 915 – 890 مگاهرتز را به عنوان Up Link انتخاب نماییم و این فاصله را با دقت KHz200 تقسیم کنیم، مقدار فرکانس های ارسال چه تعداد خواهد بود؟

 1. 125
 2. 250
 3. 300
 4. 500

217- اطلاعات ارسالی موبایل به BTS را چه می نامند؟

 1. TRx
 2. Rx
 3. Tx
 4. RF

218- به فرکانس های ارسالی BTS به موبایل چه می گویند؟

 1. Up Link
 2. Down Link
 3. Recived
 4. Send

219- به فرکانس های دریافتی BTS از موبایل چه می گویند؟

 1. Up Link
 2. Down Link
 3. Recived
 4. Send

220- در یک TDM دارای 16 کانال، ....... کانال ترافیک و ....... کانال سیگنالینگ داریم.

 1. 8 – 8
 2. 10 - 6
 3. 12 - 4
 4. 14 – 2

221- نام دیگر TDM هشت کانالی چیست؟

 1. GSM 900
 2. BTS
 3. Full Rate
 4. Half Rate

222- نام دیگر TDM شانزده کانالی چیست؟

 1. GSM 900
 2. BTS
 3. Full Rate
 4. Half Rate

223- در TDM شانزده کانالی چه تعداد موبایل به طور همزمان می توانند از شبکه استفاده کنند؟

 1. 84
 2. 124
 3. 156
 4. 168

224- کدام گزینه در روش TDM مصداق ندارد؟

 1. هر فرکانس به 8 یا 16 کانال تبدیل می شود.
 2. در این روش با یک TRx از یک BTS می توانیم چندین موبایل را روی یک فرکانس آنتن بدهیم.
 3. BTS دائما فرکانس را با سرعت زیاد در اختیار یکی از موبایل ها قرار می دهد.
 4. TDM باعث افزایش کیفیت ارسال و دریافت می شود.

225- کدام یک از گزینه های زیر از وظایف کانال سیگنالینگ نیست؟

 1. ارسال سیگنال زنگ
 2. تنظیم کانال ترافیکی
 3. تنظیم و ارتباط صوتی
 4. تصحیح فرکانس در هنگام تغییر مکان مشترک

226- در کدام فهرست، شبکه مجاز به دادن سرویس به مشترک خواهد بود؟

 1. Open
 2. White
 3. Gray
 4. Black

227- در کدام فهرست، مشترکان قادر به استفاده از شبکه نخواهند بود؟

 1. Open
 2. Close
 3. Gray
 4. Black

228- به مرکز تشخیص سیم کارت، که از طریق آن، سیم کارت کنترل می شود، چه می گویند؟

 1. IMEI
 2. EIR
 3. IMSI
 4. AUC

229- در مورد اصطلاح BTS کدام یک از موارد زیر صدق می کند؟

 1. ایستگاه فرستنده – گیرنده رادیویی
 2. آنتن های شبکه در سطح شهر
 3. Base Transfer Station
 4. تمام موارد

230- دلیل استفاده از FDMA چیست؟

 1. افزایش تعداد فرکانس های شبکه
 2. افزایش تعداد کانال های ترافیکی
 3. افزایش تعداد کانال های سیگنالینگ
 4. جلوگیری از تداخل کانال های شبکه

231- برای ارسال تصاویر، مانند عکس های متحرک، باید از چه فرکانسی استفاده کرد؟

 1. 1900 مگاهرتز
 2. در حدود 2000 تا 3000 مگاهرتز
 3. 900 مگاهرتز
 4. هیچ کدام

232- زمانی که مشترک قصد خاموش کردن کامل گوشی خود را دارد، پیغامی از طرف گوشی به شبکه ارسال می شود. این پیغام در کدام قسمت شبکه ثبت می گردد؟

 1. EIR
 2. VLR
 3. MSC
 4. HLR

233- TDM به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

 1. تقویت آنتن دهی موبایل
 2. افزایش تعداد موبایل هایی که یک BTS پوشش می دهد
 3. تقسیم فرکانس بین موبایل ها
 4. مورد 2 و 3

234- به سوار کردن اطلاعات روی یک موج چه می گویند؟

 1. Transfer
 2. Download
 3. Medulation
 4. Upload

235- در موبایل برای ارسال امواج از چه نوع مدولاسیونی استفاده می شود؟

 1. PWM
 2. FM
 3. AM
 4. FDMA

236- به عمل جداسازی اطلاعات از روی فرکانس حامل چه می گویند؟

 1. مدولاسیون
 2. دمولاسیون
 3. کریستال
 4. سیگنالینگ

237- محدوده فرکانس صحبت انسان بین ........ تا ......... است.

 1. HZ 20 تا KHz 20
 2. 0 تا KHz 100
 3. HZ 100 تا KHz 6
 4. هیچ کدام

238- تکنولوژی WAP چیست؟

 1. امکان اتصال به اینترنت و کار کردن در صفحات ساده
 2. امکان اتصال به مودم
 3. فقط امکان اتصال به اینترنت
 4. تنظیم کننده ساعت و تاریخ جهانی

239- به کمک این تکنولوژی گوشی قابلیت اتصال به اینترنت با سرعت بالا و دانلود اطلاعات را به راحتی دارد؟

 1. WAP
 2. GPS
 3. GPRS
 4. PC Suite

240- یک دستگاه موبایل همراه با سیم کارت را چه می گویند؟

 1. Phone
 2. Mobile
 3. MS
 4. ME

241- منظور از هزینه رومینگ (Roming) چیست؟

 1. هزینه مکالمات خارج کشور
 2. هزینه جابجایی در شبکه
 3. هزینه مکالمات داخلی
 4. هزینه راه اندازی VMS

242- مفهوم پیغام Check Operator Service چیست؟

 1. مشترک مورد نظر در دسترس نیست.
 2. برقراری تماس مقدور نیست.
 3. سرویس مشخصی بر روی گوشی فعال شده که مشترک فاقد آن است.
 4. هیچ کدام

243- در مناطق شلوغ که نیاز به سرویس دهی بیشتر است و شبکه مشغول می باشد، چه پیغامی برای مخاطبین ارسال می شود؟

 1. Network Busy
 2. Limit Servise
 3. Call End
 4. Number Busy

244- معنای پیغام No Network Coverage چیست؟

 1. شبکه موجود نیست.
 2. عدم پوشش شبکه.
 3. شارژ شبکه موجود نیست.
 4. آنتن شبکه خراب است.

245- علت مشاهده پیغام Limited Service چیست؟

 1. خط بدهی داردو از مخابرات قطع شده است.
 2. آیتم Tx مشکل دارد.
 3. مشکل IMEI و EEPROM وجود دارد.
 4. همه موارد

246- منظور از پیغام Call Barring چیست؟

 1. شروع مکالمه
 2. تماس ناموفق
 3. فعال شدن سرویس محدودیت مکالمه
 4. شماره گیری مجدد

247- پیغام Network Busy مربوط به چیست؟

 1. سیم کارت
 2. شبکه
 3. گوشی
 4. سیم کارت و گوشی

248- مفهوم پیغام No Rejister چیست؟

 1. آنتن دهی گوشی ایراد دارد.
 2. شبکه گوشی را نمی شناسد.
 3. شماره سریال گوشی مشکل دارد.
 4. 2 و 3

249- اگر سیم کارت در اثر بدهی قطع شده باشد، پیغام شبکه عبارت است از:

 1. تلفن مشترک مورد نظر قطع می باشد.
 2. ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست.
 3. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نیست.
 4. موارد 1 و 3

250- پیغام Chech Operator Service چه موقع ظاهر می شود؟

 1. گوشی شبکه را نشناسد.
 2. شبکه گوشی را نشناسد.
 3. گوشی یک طرفه و تماس به بیرون نداشته باشیم.
 4. سیم کارت قفل شده باشد.

251- پیغام یکطرفه شدن خط از طریق منو، در صورت ارتباط در گوشی های نوکیا چیست؟

 1. Own Number Service
 2. Check Operator Service
 3. Call End
 4. Call Barring

252- پیغام یکطرفه شدن خط، در صورت ارتباط در گوشی های سامسونگ چیست؟

 1. Check Operator Service
 2. Call End
 3. Own Number Service
 4. Call Barring

253- برای تنظیم و آزمایش موبایل از کدام مد کاری استفاده می شود؟

 1. Active Mode
 2. Local Mode
 3. Idle Mode
 4. Power of Mode

254- Cell Site:

 1. منطقه کوچکی از یک سیستم تلفن سلولی است.
 2. شامل چند فرستنده و گیرنده کم توان است.
 3. شامل چند فرستنده و گیرنده توان بالاست.
 4. 1 و 2

255- تلفن های سلولی در فرکانس های ........ تا ......... مگاهرتز کار می کنند.

 1. 900 – 1800
 2. 88 – 108
 3. 108 – 208
 4. 200 – 600

256- اصطلاح Up Link به چه معنی است؟

 1. ارسال اطلاعات از موبایل به ماهواره
 2. ارسال اطلاعات از ماهواره به موبایل
 3. ارسال اطلاعات به آنتن
 4. دریافت اطلاعات از آنتن

257- نوع مدولاسیون در Front-End-Mixer چه نوعی است؟

 1. GPRS-GMSK
 2. GMDK
 3. GPRS
 4. VSBGMSK

258- به امواج مدوله شده خروجی از آنتن یک فرستنده رادیویی چه می گویند؟

 1. امواج AF
 2. امواج MF
 3. امواج RF
 4. امواج IF

259- کدام یک از مدولاسیون های زیر جزو مدولاسیون های دیجیتال محسوب می شوند؟

 1. PWM یا مدولاسیون پهنای پالس
 2. PCM یا مدولاسیون پالس های کد شده
 3. PDM یا مدولاسین دامنه پالس
 4. PLM یا مدولاسیون موقعیت پالس

260- در سیستم ارسال و دریافت موبایل از چه نوع مدولاسیون هایی می شود؟

 1. مدولاسیون PCM و PWM
 2. مدولاسیون GPRS و GMSK
 3. مدولاسیون FM و PM
 4. مدولاسیون FM و AM

ابزار

261- وسیله ای که برای شست و شوی بوردهای کثیف و یا آب خورده به کار می رود، چیست؟

 1. سیگنال ژنراتور
 2. اولتراسونیک
 3. اسیلوسکوپ
 4. هیتر

262- کدام وسیله اگر یک گوشی به داخل آی افتاد، عیب آن را رفع می کند؟

 1. اولتراسونیک
 2. هیتر
 3. منبع تغذیه
 4. 1 و 2

263- متالیزه خراب با چه دستگاهی تعمیر می شود؟

 1. هویه 40 وات
 2. هویه 1 وات
 3. اولتراسونیک
 4. مولتی متر

264- مولتی متر برای آزمایش و اندازه گیری کدام گزینه به کار می رود؟

 1. خازن
 2. جریان
 3. مقاومت
 4. همه موارد

265- کدام دستگاه توانایی اندازه گیری ولتاژ را ندارد؟

 1. اسیلوسکوپ
 2. ولت متر
 3. آمپرمتر
 4. مولتی متر

266- از کدام وسیله آزمایشگاهی برای اندازه گیری و مشاهده شکل موج نقاط مختلف استفاده می شود؟

 1. منبع تغذیه
 2. سیگنال ژنراتور
 3. اسیلوسکوپ
 4. مولتی متر

267- جنس لحیم از چیست؟

 1. قلع و آلومینیوم
 2. سرب و قلع
 3. آهن و آلومینیوم
 4. همه موارد

268- دستگاهی که ولتاژ پیک تو پیک را نشان می دهد، چه نام دارد؟

 1. ولت متر
 2. اهم متر
 3. اسیلوسکوپ
 4. سیگنال ژنراتور

269- کدام پیچ گوشتی در تعمیرات موبایل پرکاربردتر است؟

 1. T سرگرد
 2. T6
 3. TB6
 4. T5

270- کدام یک از ابزارهای اندازه گیری نیستند؟

 1. مولتی متر
 2. اهم متر
 3. اسیلوسکوپ
 4. باکس

271- کاربرد دستگاه اسیلوسکوپ چیست؟

 1. تولید سیگنال
 2. آزمایش سیگنال
 3. شوک دادن به باتری
 4. همه موارد

272 کدام یک از دستگاه های زیر برای تولید فرکانس کاربرد دارد/.

 1. اسیلوسکوپ
 2. منبع تغذیه
 3. سیگنال ژنراتور
 4. 1 و 3

273- برای اندازه گیری مقادیر موثر ولتاژ و جریان، کدام یک از دستگاه های زیر مناسب ترند؟

 1. اسیلوسکوپ
 2. ولت متر و آمپرمتر DC
 3. ولت متر و آمپرمتر AC
 4. وات متر

274- کاربرد SRT 6 چیست؟

 1. باز کردن قاب
 2. درآوردن باتری
 3. باز کردن پیچ
 4. درآوردن دوربین

275- مناسب تر است از منبع تغذیه برای کدام مورد استفاده نشود؟

 1. جریان کشی
 2. دادن شوک به باتری
 3. شارژ باتری
 4. روشن کردن گوشی بدون باتری

276- وسیله ای که برای شست و شوی بوردهای کثیف و یا آب خورده به کار می رود، چیست؟

 1. هند بلور
 2. اولتراسونیک
 3. اسیلوسکوپ
 4. هیتر

277- ولت متر AC، مقدار ولتاژ ....... و اسیلوسکوپ مقدار ولتاژ ....... را نشان می دهد.

 1. لحظه ای، پیک تو پیک
 2. متوسط، لحظه ای
 3. موثر، متوسط
 4. موثر، پیک تو پیک

278- کدام یک از ابزارهای اندازه گیری نیستند؟

 1. مولتی متر آنالوگ
 2. منبع تغذیه آزمایشگاهی
 3. اسیلوسکوپ
 4. هیتر مادون قرمز

279- دستگاهی که ولتاژ پیک تو پیک را نشان می دهد ........ و دستگاهی که ولتاژ موثر را نشان می دهد ........ است.

 1. ولت متر – اهم متر
 2. اهم متر – ولت متر
 3. ولت متر – اسیلوسکوپ
 4. اسیلوسکوپ – ولت متر

280- فرکانس کار دستگاه اولتراسونیک در چه محدوده ای است؟

 1. کیلوهرتز
 2. هرتز
 3. مگاهرتز
 4. گیگاهرتز

281- هنگام قرار دادن بورد موبایل در دستگاه اولتراسونیک چه قطعاتی از بورد باید جدا شوند؟

 1. میکروفون و بلندگو
 2. LCD و دوربین
 3. میکروفون، بلندگو، دوربین و آی سی های CPU و FLASH
 4. گزینه 1 و 2

282- دستگاه اولتراسونیک برای انجام چه عملی در تعمیرات موبایل مورد استفاده قرار می گیرد؟

 1. برای تنظیم قسمت های گیرنده و فرستنده صدا
 2. برای عیب یابی سیستم ماون قرمز
 3. برای شست و شوی بوردهای آب خورده
 4. برای انتقال اطلاعات از کامپیوتر به گوشی

283- از شابلون به چه منظوری در تعمیرات موبایل استفاده می شود؟

 1. برای پایه سازی آی سی
 2. برای تنظیم محل قرارگیری قطعات روی شاسی
 3. برای نصب آسانتر قطعات روی شاسی
 4. برای برداشتن قطعات از روی شاسی

سخت افزار

284- کنترل عملکرد بلوک های مختلف در موبایل بر عهده چه واحدی است؟

 1. CPU
 2. UI
 3. RF
 4. MCU

285- کدام یک از گزینه های زیر جزو بخش های اصلی تشکیل دهنده گوشی موبایل نیستند؟

 1. آنتن
 2. صوت
 3. سیم کارت
 4. CPU

286- در کدام یک از بلوک های زیر بلندگو و میکروفون قرار داردن؟

 1. بلوک RF
 2. بلوک AF
 3. بلوک UI
 4. بلوک MCU

287- وظیفه کدام بلوک ارتباط دادن گوشی به BTS است؟

 1. UI
 2. AF
 3. IC
 4. RF

288- ترتیب قطعات مورد استفاده  در بلوک RF هنگام دریافت سیگنال کدام است (در گوشی های قدیمی نوکیا)؟

 1. RF-LNA-Switch Antcnna-PF
 2. RF-SAW-LAN-PF-Switch Antenna
 3. Switch Antenna-RF-LNA-SAW
 4. PF-RF-SAW-LNA-Switch Antenna

289- صفحه نمایش از کدام بلوک راه اندازی می شود؟

 1. RF
 2. AF
 3. پردازش و کنترل
 4. UI

290- کنترل کدام گزینه بر عهده UI نیست (در گوشی های قدیمی نوکیا)؟

 1. زنگ
 2. صفحه کلید
 3. موتور ویبره
 4. LEDهای صفحه نمایش

291- کدام یک از قطعات زیر هم در فرآیند ارسال و هم در فرآیند دریافت دخالت دارند؟

 1. فیلتر
 2. PF
 3. سوئیچ آنتن
 4. هیچ کدام

292- قطعه ای که در مسیر سیگنال های دریافتی  بعد از سوئیچ آنتن قرار می گیرد، کدام است؟

 1. LNA
 2. SAW
 3. آی سی RF
 4. تمام موارد ذکر شده

293- وظیفه HAGAR چیست (در گوشی های قدیمی نوکیا)؟

 1. مدولاسیون و دمدولاسیون
 2. مبدل آنالوگ به دیجیتال
 3. اسیلاتور محلی
 4. تقویت سیگنال ارسالی

294- کدام قطعه، فرکانس حامل HAGAR را با دقت زیاد تغییر می دهد؟

 1. Antenna
 2. BTS
 3. RF
 4. VCO

295- موج حاصل برای عمل مدولاسیون و دمدولاسیون توسط کدام بخش تولید می شود؟

 1. کریستال آی سی RF
 2. کریستال آی سی CPU
 3. آی سی FLASH
 4. کریستال RTF

296- شکل موج کریستال به چه صورتی است؟

 1. ساعت
 2. سینوسی
 3. ثانیه
 4. صدم ثانیه

297- کدام قطعه وظیفه ساختن فرکانس پایه برای حالت خاموش موبایل را برعهده دارد؟

 1. Power Amp
 2. Power
 3. CCONT
 4. RTC

298- RTC چیست؟

 1. کریستال HAGAR
 2. کریستال CPU
 3. کریستال CCONT
 4. کریستال RF

299- کریستال RTC به چه قطعه ای متصل است؟

 1. PF
 2. CCONT
 3. COBBA
 4. CPU

300- کریستال RTC کدام IC را فعال می کند؟

 1. پایه
 2. CCONT
 3. COBBA
 4. LCD
موبایل و تبلت پرسشنامه فنی و حرفه ای تعمیر موبایل سوالات آزمون فنی و حرفه ای آزمون تعمیر موبایل
مقالات مرتبط
آموزش تعمیر موبایل مبتدی فصل ۴
بعد از شناخت ابزارهایی که در تعمیر گوشی بکار میرود و شناخت قطعات مهم روی مدار موبایل لازم است که اطلاعات نرم افزاری خود را در اینباره بیشتر کنید. روش برنامه ریزی گوشی های موبایل شامل آندرید و آی ا اس در این مقاله آورده شده است.
پاسخنامه سوالات فنی و حرفه ای موبایل
جواب سوالات آزمون تعمیر موبایل فنی و حرفه ای که در بخش های گذشته برای کارآموزان در سایت قرار دادیم. البته سعی کنید در ابتدا خودتون به جواب برسید و سپس جواب ها رو مطابقت دهید.
ارسال پیام در واتساپ