منو

پاسخنامه سوالات فنی و حرفه ای موبایل

موبایل و تبلت

جواب سوالات آزمون تعمیر موبایل فنی و حرفه ای که در بخش های گذشته برای کارآموزان در سایت قرار دادیم. البته سعی کنید در ابتدا خودتون به جواب برسید و سپس جواب ها رو مطابقت دهید.

پاسخنامه سوالات فنی و حرفه ای موبایل
دسته‌بندی: موبایل و تبلت

پاسخنامه سوالات فنی و حرفه ای موبایل

در این بخش جواب سوالات آزمون موبایل آورده شده است. کسانیکه میخواهند آزمون موبایل فنی و حرفه ای را بگذرانند لازم است که پاسخ سوالات را بدانند تا در اولین امتحان موفق شوند. البته توصیه میکنیم که در دوره آموزش تعمیر موبایل کامتک شرکت کنید تا با کار عملی بتوانید تعمیرکار ماهر شوید. این کلاسها بصورت کاربردی و زیر نظر تعمیرکار برگزار میشود.

پاسخنامه آزمون سوالات تعمیر موبایل

سوال 1 گزینه 2 سوال 2 گزینه 3 سوال 3 گزینه 2 سوال 4 گزینه 2 سوال 5 گزینه 2
سوال 6 گزینه 3 سوال 7 گزینه 3 سوال 8 گزینه 2 سوال 9 گزینه 2 سوال 10 گزینه 4
سوال 11 گزینه 3 سوال 12 گزینه 2 سوال 13 گزینه 1 سوال 14 گزینه 3 سوال 15 گزینه 4
سوال 16 گزینه 3 سوال 17 گزینه 4 سوال 18 گزینه 4 سوال 19 گزینه 4 سوال 20 گزینه 4
سوال 21 گزینه 1 سوال 22 گزینه 2 سوال 23 گزینه 3 سوال 24 گزینه 1 سوال 25 گزینه 4
سوال 26 گزینه 3 سوال 27 گزینه 4 سوال 28 گزینه 1 سوال 29 گزینه 3 سوال 30 گزینه 2
سوال 31 گزینه 3 سوال 32 گزینه 2 سوال 33 گزینه 3 سوال 34 گزینه 2 سوال 35 گزینه 1
سوال 36 گزینه 1 سوال 37 گزینه 3 سوال 38 گزینه 3 سوال 39 گزینه 2 سوال 40 گزینه 1
سوال 41 گزینه 1 سوال 42 گزینه 3 سوال 43 گزینه 3 سوال 44 گزینه 2 سوال 45 گزینه 4
سوال 46 گزینه 4 سوال 47 گزینه 2 سوال 48 گزینه 1 سوال 49 گزینه 4 سوال 50 گزینه 2
سوال 51 گزینه 4 سوال 52 گزینه 2 سوال 53 گزینه 3 سوال 54 گزینه 1 سوال 55 گزینه 3
سوال 56 گزینه 2 سوال 57 گزینه 3 سوال 58 گزینه 3 سوال 59 گزینه 1 سوال 60 گزینه 4
سوال 61 گزینه 3 سوال 62 گزینه 2 سوال 63 گزینه 2 سوال 64 گزینه 4 سوال 65 گزینه 2
سوال 66 گزینه 2 سوال 67 گزینه 2 سوال 68 گزینه 2 سوال 69 گزینه 3 سوال 70 گزینه 4
سوال 71 گزینه 2 سوال 72 گزینه 3 سوال 73 گزینه 4 سوال 74 گزینه 3 سوال 75 گزینه 3
سوال 76 گزینه 2 سوال 77 گزینه 4 سوال 78 گزینه 4 سوال 79 گزینه 1 سوال 80 گزینه 4
سوال 81 گزینه 4 سوال 82 گزینه 4 سوال 83 گزینه 1 سوال 84 گزینه 1 سوال 85 گزینه 3
سوال 86 گزینه 3 سوال 87 گزینه 3 سوال 88 گزینه 2 سوال 89 گزینه 4 سوال 90 گزینه 4
سوال 91 گزینه 2 سوال 92 گزینه 4 سوال 93 گزینه 4 سوال 94 گزینه 3 سوال 95 گزینه 4
سوال 96 گزینه 3 سوال 97 گزینه 1 سوال 98 گزینه 3 سوال 99 گزینه 4 سوال 100 گزینه 2
سوال 101 گزینه 2 سوال 102 گزینه 1 سوال 103 گزینه 1 سوال 104 گزینه 2 سوال 105 گزینه 1
سوال 106 گزینه 4 سوال 107 گزینه 2 سوال 108 گزینه 1 سوال 109 گزینه 4 سوال 110 گزینه 4
سوال 111 گزینه 2 سوال 112 گزینه 2 سوال 113 گزینه 3 سوال 114 گزینه 1 سوال 115 گزینه 1
سوال 116 گزینه 2 سوال 117 گزینه 3 سوال 118 گزینه 4 سوال 119 گزینه 2 سوال 120 گزینه 4
سوال 121 گزینه 1 سوال 122 گزینه 4 سوال 123 گزینه 4 سوال 124 گزینه 3 سوال 125 گزینه 2
سوال 126 گزینه 1 سوال 127 گزینه 1 سوال 128 گزینه 4 سوال 129 گزینه 4 سوال 130 گزینه 4
سوال 131 گزینه 1 سوال 132 گزینه 4 سوال 133 گزینه 4 سوال 134 گزینه 4 سوال 135 گزینه 4
سوال 136 گزینه 4 سوال 137 گزینه 2 سوال 138 گزینه 1 سوال 139 گزینه 3 سوال 140 گزینه 4
سوال 141 گزینه 1 سوال 142 گزینه 3 سوال 143 گزینه 3 سوال 144 گزینه 4 سوال 145 گزینه 3
سوال 146 گزینه 1 سوال 147 گزینه 3 سوال 148 گزینه 4 سوال 149 گزینه 2 سوال 150 گزینه 2
سوال 151 گزینه 3 سوال 152 گزینه 3 سوال 153 گزینه 4 سوال 154 گزینه 4 سوال 155 گزینه 4
سوال 156 گزینه 2 سوال 157 گزینه 2 سوال 158 گزینه 1 سوال 159 گزینه 2 سوال 160 گزینه 4
سوال 161 گزینه 1 سوال 162 گزینه 2 سوال 163 گزینه 3 سوال 164 گزینه 1 سوال 165 گزینه 4
سوال 166 گزینه 2 سوال 167 گزینه 2 سوال 168 گزینه 2 سوال 169 گزینه 1 سوال 170 گزینه 2
سوال 171 گزینه 3 سوال 172 گزینه 3 سوال 173 گزینه 1 سوال 174 گزینه 4 سوال 175 گزینه 4
سوال 176 گزینه 3 سوال 177 گزینه 4 سوال 178 گزینه 2 سوال 179 گزینه 3 سوال 180 گزینه 4
سوال 181 گزینه 4 سوال 182 گزینه 4 سوال 183 گزینه 3 سوال 184 گزینه 1 سوال 185 گزینه 3
سوال 186 گزینه 1 سوال 187 گزینه 1 سوال 188 گزینه 3 سوال 189 گزینه 1 سوال 190 گزینه 1
سوال 191 گزینه 2 سوال 192 گزینه 4 سوال 193 گزینه 3 سوال 194 گزینه 1 سوال 195 گزینه 2
سوال 196 گزینه 2 سوال 197 گزینه 1 سوال 198 گزینه 4 سوال 199 گزینه 3 سوال 200 گزینه 2
سوال 201 گزینه 4 سوال 202 گزینه 2 سوال 203 گزینه 3 سوال 204 گزینه 1 سوال 205 گزینه 3
سوال 206 گزینه 3 سوال 207 گزینه 4 سوال 208 گزینه 4 سوال 209 گزینه 2 سوال 210 گزینه 4
سوال 211 گزینه 2 سوال 212 گزینه 4 سوال 213 گزینه 2 سوال 214 گزینه 1 سوال 215 گزینه 4
سوال 216 گزینه 1 سوال 217 گزینه 3 سوال 218 گزینه 2 سوال 219 گزینه 1 سوال 220 گزینه 4
سوال 221 گزینه 3 سوال 222 گزینه 4 سوال 223 گزینه 4 سوال 224 گزینه 4 سوال 225 گزینه 3
سوال 226 گزینه 1 سوال 227 گزینه 4 سوال 228 گزینه 4 سوال 229 گزینه 4 سوال 230 گزینه 1
سوال 231 گزینه 1 سوال 232 گزینه 2 سوال 233 گزینه 2 سوال 234 گزینه 3 سوال 235 گزینه 4
سوال 236 گزینه 2 سوال 237 گزینه 1 سوال 238 گزینه 1 سوال 239 گزینه 3 سوال 240 گزینه 3
سوال 241 گزینه 2 سوال 242 گزینه 3 سوال 243 گزینه 1 سوال 244 گزینه 2 سوال 245 گزینه 4
سوال 246 گزینه 3 سوال 247 گزینه 2 سوال 248 گزینه 4 سوال 249 گزینه 2 سوال 250 گزینه 3
سوال 251 گزینه 1 سوال 252 گزینه 1 سوال 253 گزینه 2 سوال 254 گزینه 4 سوال 255 گزینه 1
سوال 256 گزینه 1 سوال 257 گزینه 1 سوال 258 گزینه 3 سوال 259 گزینه 2 سوال 260 گزینه 2
سوال 261 گزینه 2 سوال 262 گزینه 1 سوال 263 گزینه 1 سوال 264 گزینه 4 سوال 265 گزینه 3
سوال 266 گزینه 3 سوال 267 گزینه 2 سوال 268 گزینه 3 سوال 269 گزینه 2 سوال 270 گزینه 4
سوال 271 گزینه 2 سوال 272 گزینه 3 سوال 273 گزینه 3 سوال 274 گزینه 1 سوال 275 گزینه 3
سوال 276 گزینه 2 سوال 277 گزینه 4 سوال 278 گزینه 4 سوال 279 گزینه 4 سوال 280 گزینه 1
سوال 281 گزینه 4 سوال 282 گزینه 3 سوال 283 گزینه 1 سوال 284 گزینه 4 سوال 285 گزینه 3
سوال 286 گزینه 2 سوال 287 گزینه 4 سوال 288 گزینه 3 سوال 289 گزینه 3 سوال 290 گزینه 2
سوال 291 گزینه 3 سوال 292 گزینه 2 سوال 293 گزینه 1 سوال 294 گزینه 4 سوال 295 گزینه 1
سوال 296 گزینه 2 سوال 297 گزینه 4 سوال 298 گزینه 3 سوال 299 گزینه 2 سوال 300 گزینه 2
سوال 301 گزینه 1 سوال 302 گزینه 3 سوال 303 گزینه 3 سوال 304 گزینه 1 سوال 305 گزینه 2
سوال 306 گزینه 4 سوال 307 گزینه 2 سوال 308 گزینه 4 سوال 309 گزینه 2 سوال 310 گزینه 3
سوال 311 گزینه 3 سوال 312 گزینه 4 سوال 313 گزینه 4 سوال 314 گزینه 1 سوال 315 گزینه 4
سوال 316 گزینه 1 سوال 317 گزینه 1 سوال 318 گزینه 2 سوال 319 گزینه 2 سوال 320 گزینه 2
سوال 321 گزینه 1 سوال 322 گزینه 3 سوال 323 گزینه 1 سوال 324 گزینه 3 سوال 325 گزینه 4
سوال 326 گزینه 2 سوال 327 گزینه 2 سوال 328 گزینه 4 سوال 329 گزینه 4 سوال 330 گزینه 4
سوال 331 گزینه 4 سوال 332 گزینه 4 سوال 333 گزینه 2 سوال 334 گزینه 1 سوال 335 گزینه 3
سوال 336 گزینه 1 سوال 337 گزینه 3 سوال 338 گزینه 1 سوال 339 گزینه 3 سوال 340 گزینه 2
سوال 341 گزینه 4 سوال 342 گزینه 4 سوال 343 گزینه 2 سوال 344 گزینه 1 سوال 345 گزینه 2
سوال 346 گزینه 1 سوال 347 گزینه 3 سوال 348 گزینه 4 سوال 349 گزینه 4 سوال 350 گزینه 2
سوال 351 گزینه 3 سوال 352 گزینه 1 سوال 353 گزینه 4 سوال 354 گزینه 1 سوال 355 گزینه 3
سوال 356 گزینه 4 سوال 357 گزینه 1 سوال 358 گزینه 4 سوال 359 گزینه 3 سوال 360 گزینه 4
سوال 361 گزینه 4 سوال 362 گزینه 2 سوال 363 گزینه 2 سوال 364 گزینه 2 سوال 365 گزینه 2
سوال 366 گزینه 2 سوال 367 گزینه 3 سوال 368 گزینه 4 سوال 369 گزینه 4 سوال 370 گزینه 2
سوال 371 گزینه 2 سوال 372 گزینه 4 سوال 373 گزینه 1 سوال 374 گزینه 1 سوال 375 گزینه 1
سوال 376 گزینه 3 سوال 377 گزینه 2 سوال 378 گزینه 3 سوال 379 گزینه 3 سوال 380 گزینه 3
سوال 381 گزینه 4 سوال 382 گزینه 4 سوال 383 گزینه 4 سوال 384 گزینه 3 سوال 385 گزینه 2
سوال 386 گزینه 4 سوال 387 گزینه 1 سوال 388 گزینه 2 سوال 389 گزینه 3 سوال 390 گزینه 3
سوال 391 گزینه 3 سوال 392 گزینه 2 سوال 393 گزینه 3 سوال 394 گزینه 3 سوال 395 گزینه 1
سوال 396 گزینه 3 سوال 397 گزینه 3 سوال 398 گزینه 2 سوال 399 گزینه 3 سوال 400 گزینه 2
سوال 401 گزینه 1 سوال 402 گزینه 4 سوال 403 گزینه 3 سوال 404 گزینه 2 سوال 405 گزینه 3
سوال 406 گزینه 3 سوال 407 گزینه 1 سوال 408 گزینه 1 سوال 409 گزینه 3 سوال 410 گزینه 3
سوال 411 گزینه 4 سوال 412 گزینه 3 سوال 413 گزینه 2 سوال 414 گزینه 4 سوال 415 گزینه 3
سوال 416 گزینه 2 سوال 417 گزینه 3 سوال 418 گزینه 4 سوال 419 گزینه 1 سوال 420 گزینه 3
سوال 421 گزینه 2 سوال 422 گزینه 3 سوال 423 گزینه 2 سوال 424 گزینه 4 سوال 425 گزینه 3
سوال 426 گزینه 4 سوال 427 گزینه 2 سوال 428 گزینه 2 سوال 429 گزینه 2 سوال 430 گزینه 1
سوال 431 گزینه 3 سوال 432 گزینه 1 سوال 433 گزینه 2 سوال 434 گزینه 1 سوال 435 گزینه 2
سوال 436 گزینه 4 سوال 437 گزینه 1 سوال 438 گزینه 1 سوال 439 گزینه 1 سوال 440 گزینه 4
سوال 441 گزینه 1 سوال 442 گزینه 4 سوال 443 گزینه 2 سوال 444 گزینه 4 سوال 445 گزینه 3
سوال 446 گزینه 1 سوال 447 گزینه 2 سوال 448 گزینه 3 سوال 449 گزینه 2 سوال 450 گزینه 1
سوال 451 گزینه 2 سوال 452 گزینه 2 سوال 453 گزینه 2 سوال 454 گزینه 4 سوال 455 گزینه 2
سوال 456 گزینه 1 سوال 457 گزینه 1 سوال 458 گزینه 1 سوال 459 گزینه 3 سوال 460 گزینه 2
سوال 461 گزینه 4 سوال 462 گزینه 3 سوال 463 گزینه 4 سوال 464 گزینه 4 سوال 465 گزینه 1
سوال 466 گزینه 1 سوال 467 گزینه 2 سوال 468 گزینه 2 سوال 469 گزینه 4 سوال 470 گزینه 4
سوال 471 گزینه 4 سوال 472 گزینه 1 سوال 473 گزینه 2 سوال 474 گزینه 2 سوال 475 گزینه 4
سوال 476 گزینه 4 سوال 477 گزینه 3 سوال 478 گزینه 3 سوال 479 گزینه 3 سوال 480 گزینه 1
سوال 481 گزینه 2 سوال 482 گزینه 4 سوال 483 گزینه 2 سوال 484 گزینه 1 سوال 485 گزینه 2
سوال 486 گزینه 1 سوال 487 گزینه 3 سوال 488 گزینه 3 سوال 489 گزینه 3 سوال 490 گزینه 4
سوال 491 گزینه 3 سوال 492 گزینه 1 سوال 493 گزینه 2 سوال 494 گزینه 1 سوال 495 گزینه 3
سوال 496 گزینه 3 سوال 497 گزینه 4 سوال 498 گزینه 1 سوال 499 گزینه 4 سوال 500 گزینه 1
سوال 501 گزینه 1 سوال 502 گزینه 4 سوال 503 گزینه 4 سوال 504 گزینه 4 سوال 505 گزینه 4
سوال 506 گزینه 4 سوال 507 گزینه 3 سوال 508 گزینه 3 سوال 509 گزینه 4 سوال 510 گزینه 2
سوال 511 گزینه 2 سوال 512 گزینه 1 سوال 513 گزینه 4 سوال 514 گزینه 1 سوال 515 گزینه 2
سوال 516 گزینه 4 سوال 517 گزینه 2 سوال 518 گزینه 3 سوال 519 گزینه 4 سوال 520 گزینه 2
سوال 521 گزینه 2 سوال 522 گزینه 1 سوال 523 گزینه 2 سوال 524 گزینه 1 سوال 525 گزینه 1
سوال 526 گزینه 4 سوال 527 گزینه 2 سوال 528 گزینه 4 سوال 529 گزینه 3 سوال 530 گزینه 3
سوال 531 گزینه 1 سوال 532 گزینه 4 سوال 533 گزینه 4 سوال 534 گزینه 3 سوال 535 گزینه 4
سوال 536 گزینه 3 سوال 537 گزینه 3 سوال 538 گزینه 2 سوال 539 گزینه 4 سوال 540 گزینه 3
سوال 541 گزینه 1 سوال 542 گزینه 4 سوال 543 گزینه 1 سوال 544 گزینه 1 سوال 545 گزینه 3
سوال 546 گزینه 2 سوال 547 گزینه 2 سوال 548 گزینه 3 سوال 549 گزینه 2 سوال 550 گزینه 2
سوال 551 گزینه  سوال 552 گزینه 3 سوال 553 گزینه 1 سوال 554 گزینه 2 سوال 555 گزینه 2
سوال 556 گزینه 4 سوال 557 گزینه 3 سوال 558 گزینه 2 سوال 559 گزینه 4 سوال 560 گزینه 2
سوال 561 گزینه 1 سوال 562 گزینه 4 سوال 563 گزینه 1 سوال 564 گزینه 2 سوال 565 گزینه 1
سوال 566 گزینه 3 سوال 567 گزینه 3 سوال 568 گزینه 2 سوال 569 گزینه 3 سوال 570 گزینه 1
سوال 571 گزینه 4 سوال 572 گزینه 2 سوال 573 گزینه 2 سوال 574 گزینه 1 سوال 575 گزینه 1
سوال 576 گزینه 1 سوال 577 گزینه 3 سوال 578 گزینه 4 سوال 579 گزینه 4 سوال 580 گزینه 1
سوال 581 گزینه 1 سوال 582 گزینه 3 سوال 583 گزینه 3 سوال 584 گزینه 1 سوال 585 گزینه 4
سوال 586 گزینه 3 سوال 587 گزینه 3 سوال 588 گزینه 4 سوال 589 گزینه 3 سوال 590 گزینه 4
سوال 591 گزینه 2 سوال 592 گزینه 2 سوال 593 گزینه 2 سوال 594 گزینه 4 سوال 595 گزینه 1
سوال 596 گزینه 4 سوال 597 گزینه 1 سوال 598 گزینه 3 سوال 599 گزینه 1 سوال 600 گزینه 4
سوال 601 گزینه 3 سوال 602 گزینه 3 سوال 603 گزینه 4 سوال 604 گزینه 3 سوال 605 گزینه 2
سوال 606 گزینه 4 سوال 607 گزینه 2 سوال 608 گزینه 2 سوال 609 گزینه 4 سوال 610 گزینه 4
سوال 611 گزینه 4 سوال 612 گزینه 4 سوال 613 گزینه 4 سوال 614 گزینه 4 سوال 615 گزینه 3
سوال 616 گزینه 3 سوال 617 گزینه 3 سوال 618 گزینه 4 سوال 619 گزینه 2 سوال 620 گزینه 4
سوال 621 گزینه 1 سوال 622 گزینه 1 سوال 623 گزینه 2 سوال 624 گزینه 4 سوال 625 گزینه 4
سوال 626 گزینه 1 سوال 627 گزینه 1 سوال 628 گزینه 1 سوال 629 گزینه 3 سوال 630 گزینه 1
سوال 631 گزینه 4 سوال 632 گزینه 2 سوال 633 گزینه 4 سوال 634 گزینه 4 سوال 635 گزینه 4
سوال 636 گزینه 1 سوال 637 گزینه 4 سوال 638 گزینه 4 سوال 639 گزینه 1 سوال 640 گزینه 1
سوال 641 گزینه 4 سوال 642 گزینه 2 سوال 643 گزینه 2 سوال 644 گزینه 1 سوال 645 گزینه 3
سوال 646 گزینه 2 سوال 647 گزینه 4 سوال 648 گزینه 3 سوال 649 گزینه 2 سوال 650 گزینه 1
سوال 651 گزینه 4 سوال 652 گزینه 2 سوال 653 گزینه 3 سوال 654 گزینه 4 سوال 655 گزینه 3
سوال 656 گزینه 2 سوال 657 گزینه 3 سوال 658 گزینه 1 سوال 659 گزینه 3 سوال 660 گزینه 3
سوال 661 گزینه 3 سوال 662 گزینه 2 سوال 663 گزینه 4 سوال 664 گزینه 2 سوال 665 گزینه 4
سوال 666 گزینه 2 سوال 667 گزینه 3 سوال 668 گزینه 3 سوال 669 گزینه 4 سوال 670 گزینه 4

اگر پاسخی را متوجه نشدید میتوانید با بخش فنی کامتک ارتباط برقرار کنید یا سوال خود را در زیر این مبحث مطرح کنید. البته لازم است که دانش اولیه خودتون را با خواندن جزوه های آموزش تعمیر موبایل افزایش دهید.

موبایل و تبلت جواب سوالات تعمیر موبایل پاسخنامه موبایل
ارسال پیام در واتساپ