منو

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۱

موبایل و تبلت

کسانیکه میخواهند در امتحان فنی و حرفه ای موبایل شرکت کنند و مدرک فنی و حرفه ای بگیرند لازم است که بتوانند به سوالات این بخش پاسخ دهند.

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۱
دسته‌بندی: موبایل و تبلت

سوالات فنی و حرفه ای موبایل ۱

جهت اخذ مدرک فنی و حرفه ای موبایل در سازمان از شما امتحان گرفته میشود که در این چند بخش این سوالات را جمع آوری کرده ایم. سوالات تعمیر موبایل فنی و حرفه ای هر ساله تغییر میکند و لازم است شما برای موفقیت در آزمون بتوانید این سوالات را پاسخ دهید.

سوالات آزمون تعمیر موبایل فنی و حرفه ای

کلیه سوالاتی که در آزمون کتبی فنی و حرفه ای برای اخذ مدرک لازم است در این بخش ها جمع آوری شده است. آزمون فنی و حرفه ای کتبی بوده و هر ماه در سازمان برگزار میشود.

آزمون قطعه شناسی

1- مقدار مقاومت 3R5j چقدر است؟

 1. 3/5 کیلواهم با 10% خطا
 2. 3/5 اهم با 5% خطا
 3. 3/5 اهم با 15% خطا
 4. 3/5 اهم با 10% خطا

2- مقدار مقاومت R22 چقدر است؟

 1. 2/2 اهم
 2. 22 اهم
 3. 0/22 اهم
 4. 0/022 اهم

3- مقدار مقاومتی که روی آن 220 نوشته شده، چقدر است؟

 1. 220 اهم
 2. 22 اهم
 3. 2/2 اهم
 4. 2/2 کیلواهم

4- مقدار مقاومت SMD، که روی آن M12 نوشته شده باشد، چقدر است؟

 1. 1/2 مگااهم
 2. 0/12 مگااهم
 3. 12 مگااهم
 4. 0/012 مگااهم

5- مقدار مقاومت SMD، که روی آن عدد 222 نوشته شده است، برابر با ....... اهم می باشد.

 1. 220
 2. 2200
 3. 2/2
 4. 2200

6- مقدار مقاومتی که بر روی آن 473 نوشته شده است، چقدر است؟

 1. 473 اهم
 2. 473 کیلواهم
 3. 47 کیلواهم
 4. 47 مگااهم

7- بر روی یک خازن عدسی، عدد 103 نوشته شده است. مقدار ظرفیت آن بر حسب میکروفاراد چقدر است؟

 1. mf 1
 2. mf 0/1
 3. mf 0/01
 4. mf 0/001

8- بر روی یک خازن عدسی، عدد 1/0 نوشته شده است. در مورد ظرفیت خازن، گزینه صحیح کدام است؟

 1. nf 0/1
 2. pf 0/1
 3. nf 100
 4. mf 100

9- ظرفیت خازنی که روی آن عدد 333 نوشته شده، چقدر است؟

 1. Pf 33
 2. nf 33
 3. mf 33
 4. pf 3/3

10- قطعات ریز در بورد موبایل، که به رنگ مشکی، آبی یا سبز مشاهده می شوند، کدام یک از موارد زیرند؟

 1. دیود
 2. خازن تانتالیوم
 3. خازن سرامیکی
 4. مقاومت

11- خازنی که به صورت سری بین دو طبقه مدار قرار دارد، به چه عنوان به کار می رود؟

 1. صافی
 2. فیلتر
 3. کوپلاژ
 4. ذخیره کننده

12- اثر خازن در جریان AC، مانند یک کلید ........ و اثر آن در جریان DC، مانند یک کلید ......... است.

 1. قطع – وصل
 2. وصل – قطع
 3. وصل – وصل
 4. قطع – قطع

13- در الکترونیک، اعداد روی خازن به ترتیب معرف چه مشخصه ای از خازن می باشند؟

 1. ظرفیت-ولتاژ کار-دمای استاندارد
 2. ظرفیت-ولتاژ کار-شماره سریال
 3. ولتاژ کار-دمای استاندارد-شماره سریال
 4. ولتاژ کار-دماس استاندارد-ظرفیت

14- تفاوت ظاهری سلف با خازن در چیست؟

 1. کد
 2. وزن
 3. رنگ
 4. اندازه

15- بیشتر خازن ها چه رنگی می باشند؟

 1. آبی
 2. سفید
 3. سیاه
 4. قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره

16- سلف های SMD بر روی بوردها چگونه نصب می شوند؟

 1. با فشار فیزیکی
 2. با آلیاژ
 3. با قلع
 4. با سیم لاکی

17- هرچه ظرفیت خازن بیشترباشد، .......................

 1. توانایی فیلتر کردن آن بیشتر می شود.
 2. مقاومت آن در برابر ولتاژ AC کمتر می شود.
 3. توانایی فیلتر کردن آن تغییری نمی کند.
 4. گزینه 2 و 3

18- چگونه سلف ها را شناسایی می کنند؟

 1. از روی نقشه
 2. با آزمایش بازر مولتی متر
 3. از روی رنگ
 4. 1 و 2

19- روش آزمایش سلف کدام یک از گزینه های زیر است؟

 1. مولتی متر در دامنه 200 باید مقاومت Ω150 را نشان دهد.
 2. مولتی متر در دامنه دیودی باید عدد 1+ را نشان دهد.
 3. در دامنه بازر، نباید صدای بوق مولتی متر شنیده شود
 4. اگر مولتی متر را در دامنه بازر به دو سر سلف بزنیم، باید صدای بوق شنیده شود.

20- اندوکتانس یک سیم پیچ به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

 1. طول
 2. قطر
 3. تعداد دور
 4. هر سه مورد

21- در کدام گزینه تعریف LDR آمده است؟

 1. مقاومت وابسته به نور
 2. مقاومت وابسته به حرارت
 3. مقاومت وابسته به صوت
 4. مقاومت وابسته به جریان

22- مقاومتی که با افزیش حرارت، مقدار آن کاهش می یابد ....... نامیده می شود.

 1. VDR
 2. NTC
 3. PTC
 4. LDR

23- کدام یک از موارد زیر مقاومت های وابسته به ولتاژ می باشند؟

 1. LDR
 2. PTC
 3. VDR
 4. NTC

24- یک مقاومت NTC دارای ضریب حرارتی ....... و یک مقاومت PTC دارای ضریب حرارتی ...... می باشد.

 1. منفی – مثبت
 2. مثبت – منفی
 3. مثبت – مثبت
 4. منفی – منفی

25- مقاومت متغیری که با افزایش حرارت اهمش کاهش می یابد، کدام یک از گزینه های زیر است؟

 1. VDR
 2. LDR
 3. PTC
 4. NTC

26- VDR چیست؟

 1. مقاومت حرارتی با ضریب مثبت
 2. مقاومت تابع نور
 3. مقاومت تابع ولتاژ
 4. مقاومت حرارتی با ضریب منفی

27- کدام گزینه نادرست است؟

 1. مقاومت NTC بر اثر حرارت کم می شود.
 2. مقاومت PTC بر اثر حرارت زیاد می شود.
 3. مقاومت LDR بر اثر نور تغییر می کند.
 4. مقاومت VDR بر اثر رطوبت تغییر می کند.

28- روش آزمایش بازر چگونه است؟

 1. تولید صدا با ولتاژ منبع تغذیه 5/1 ولت
 2. ولتاژ منبع تغذیه 5 ولت
 3. ولتاژ منبع تغذیه 7 ولت
 4. آهن ربا یا میدان مغناطیسی

29- نام دیگر کپسول دهنی چیست؟

 1. Buzzer
 2. Speaker
 3. Microphone
 4. Headset

30- کار بازر چیست؟

 1. قطع صدا
 2. تولید صدا
 3. تنظیم صدا
 4. اعوجاج

31- مقاومت، سلف و خازن های موجود در مدار موبایل از چه نوعی می باشند؟

 1. BGY
 2. BGA
 3. SDM
 4. چسبی

32- در کدام گزینه، روش آزمایش بازر (کپسول زنگ) آمده است؟

 1. در دامنه مولتی متر، از یک سمت عددی بالای 1 و از سمت دیگر عدد زیر 1 را نشان می دهد.
 2. در دامنه Ω200، عددی بین 8 تا 20 اهم را نشان می دهد.
 3. در دامنه Ω200، عددی بین 30 تا 150 اهم را نشان می دهد.
 4. در دامنه بوق مولتی متر، صدای بوق از آن شنیده می شود.

33- روش آزمایش بلندگو (کپسول گوشی)، کدام یک از گزینه های زیر است؟

 1. در دامنه دیودی، مولتی متر باید صدای بوق بدهد.
 2. در دامنه ولتاژ، مولتی متر باید 3 تا 30 ولت را نشان بدهد.
 3. در دامنه Ω200 مولتی مترباید عددی بین 30 تا 100 اهم را نشان بدهد.
 4. توسط هندزفری آزمایش می شود.

34- وظیفه بلندگوها (Speakers) چیست؟

 1. تبدیل سیگنال صوتی به الکتریکی
 2. تبدیل سیگنال الکتریکی به صوتی
 3. ارسال فرکانس
 4. دریافت فرکانس

35- میکروفون مورد استفاده در موبایل ها از چه نوعی است؟

 1. ذغالی
 2. دینامیکی
 3. کریستالی
 4. سرامیکی

36- آزمایش میکروفون با اهم متر عقربه ای به چه صورت است؟

 1. از یک سمت راه می دهد و از سمت دیگر اهم بیشتری نشان می دهد.
 2. از هر دو طرف یکسان راه می دهد.
 3. فقط از یک سمت راه می دهد.
 4. از هیچ سمتی راه نمی دهد.

37- کدام یک از گزینه های زیر، روش آزمایش میکروفون است؟

 1. در حالت آزمایش مولتی متر، باید عددی بین 8 تا 40 اهم را نشان دهد.
 2. در حالت آزمایش مولتی متر، باید عددی حدود 1 کیلواهم را نشان دهد.
 3. چنانچه مولتی متر در حالت آزمایش دیود قرار گیرد، از یک طرف عدد 1 و از طرف دیگر اتصال باز نشان می دهد.
 4. از هر دو طرف اتصال کوتاه شده باشد.

38- آزمادیش بازر به چه صورت است؟

 1. ولت گیری
 2. توسط ولتاژ 2 تا 3 ولت
 3. اهم گیری
 4. آمپرگیری

39- کدام یک از قطعات زیر به ترتیب، کار دریافت، ارسال و صدای زنگ را در بخش صوتی گوشی انجام می دهند؟

 1. میکروفون- بازر-بلندگو
 2. میکروفون-بلندگو-بازر
 3. بازر-ویبراتور-بلندگو
 4. بلندگو-میکروفون-بازر

40- کدام قطعه زیر دارای قطب مثبت و منفی نیست؟

 1. مقاومت
 2. دیود
 3. میکروفون
 4. باتری پشتیبان

41- دیود زنر (Zener) به چه صورت در مدار قرار می گیرد و کاررد آن چیست؟

 1. به صورت معکوس به عنوان تثبیت کننده ولتاژ
 2. به صورت مستقیم به عنوان یکسوکننده
 3. به صورت معکوس به عنان یکسوکننده
 4. به صورت سری به عنوان کاهنده ولتاژ

42- روش آزمایش دیود، کدام گزینه است؟

 1. در دامنه دیودی، مولتی متر از یک طرف باید عدد نشان بدهد.
 2. در دامنه Ω200، باید مقدار 150 اهم را نشان دهد.
 3. در دامنه دیودی، مولتی متر از یک سو عددی بین 100 تا 1000 اهم و از طرف دیگر بی نهایت را نشان دهد.
 4. در دامنه بازر باید صدای بوق شنیده شود.

43- وظیفه دیود زنر چیست؟

 1. تثبیت جریان
 2. تثبیت فرکانس
 3. تثبیت ولتاژ در مدارات یکسوساز
 4. همه موارد

44- وظایف دیودهای زنر، معمولی و نورانی به ترتیب کدامند؟

 1. یکسوکنندگی، تثبیت ولتاژ، روشنایی
 2. تثبیت ولتاژ، محافظت، روشنایی
 3. روشنایی، یکسوکنندگی، تثبیت ولتاژ
 4. محافظت، روشنایی، تثبیت ولتاژ

45- بیشترین استفاده ترانزیستور در موبایل، کدام گزینه زیر است؟

 1. تقویت کنندگی
 2. تثبیت کنددگی ولتاژ
 3. تثبیت کنندگی جریان
 4. راه اندازی و کلیدزنی

46- معمولا LEDها بر روی UIF به چه صورت به یکدیگر متصل می شوند (در گوشی های قدیمی)؟

 1. ماتریسی
 2. مستقیم
 3. سری
 4. موازی

47- وظیفه رگولاتور چیست؟

 1. تنظیم جریان
 2. تنظیم ولتاژ
 3. تنظیم فرکانس
 4. 1 و 3

48- کار رگولاتوها چیست؟

 1. تثبیت ولتاژ
 2. شارژ باتری
 3. تولید ولتاژ
 4. محافظت از سیگنال

49- رگولاتورهای ولتاژ در گوشی ها چه عملی انجام می دهند؟

 1. تقویت ولتاژ برای طبقات مختلف
 2. تضعیف ولتاژ برای طبقات مختلف
 3. تغذیه گوشی
 4. تثبیت ولتاژ برای طبقات مختلف

50- مقدار مقاومت اندازه گیری میزان شارژ در انواع مختلف گوشی حدود چقدر است؟

 1. کمتر از 10 اهم
 2. کمتر از 1 اهم
 3. بین 100 تا 1000 اهم
 4. کمتر ز 1/0 اهم

51- در صورت از کار افتادن LEDها، چگونه می توان آن ها را عیب یابی کرد؟

 1. بررسی تک تک LEDها
 2. بررسی منوی گوشی
 3. بررسی ارتباط پایه مثبت باتری
 4. موارد 1 و 3 به همراه بررسی درایور LEDها

52- وظیفه خازن کوپلاژ در تقویت کننده ها چیست؟

 1. از بین بردن سیگنال مزاحم
 2. عبور سیگنال AC و سد کردن ولتاژ DC
 3. زمین کردن بخشی از سیگنال AC
 4. عبور دادن ولتاژ DC و سد کردن سیگنال AC

53- خازن در برابر عبور ...... و سلف در برابر عبور ....... از خود مقاومت نشان می دهد.

 1. جریان – ولتاژ
 2. جریان و ولتاژ – جریان
 3. ولتاژ – جریان
 4. ولتاژ – جریان و ولتاژ

54- مقاومت 1 اهم با تولرانس 5% دارای چه رنگ هایی است؟

 1. قهوه ای، سیاه، سیاه و طلایی
 2. قهوه ای، قهوه ای، طلایی و طلایی
 3. قهوه ای، سیاه، طلایی و طلایی
 4. قهوه ای، سیاه، نقره ای و طلایی

55- کاربرد خازن های تانتالیوم در چیست؟

 1. ولتاژهای بالا و ظرفیت های پایین
 2. ولتاژهای پایین و ظرفیت هاب بالا
 3. ولتاژها و ظرفیت های پایین
 4. ولتاژها و ظرفیت های بالا

56- دهنی گوشی، چه نوع میکروفونی است؟

 1. نواری
 2. خازنی
 3. کریستالی
 4. FET و یک صفحه دیافراگم

در کلاس آموزش الکترونیک موبایل کلیه قطعات و لوازم تعمیرگاهی با کارآموزان مورد بررسی عملی و کاربردی قرار میگیرد. برای آموزش تعمیر گوشی کارآموزان علاقمند لازم است که آنرا بصورت عملی نیز کار کنند. همینجا اعلام میشود که کامتک دارای کلاسهای کاربردی زیر نظر بهترین تعمیرکار موبایل میباشد.

57- صدایی که از طریق میکروفون دریافت می شود، در گوشی برای ارسال شدن، از سیگنال ....... به ........ تبدیل می شود.

 1. دیجیتال – آنالوگ
 2. دیجیتال – باینری
 3. آنالوگ – دیجیتال
 4. دسیمال – دیجیتال

58- برای آزمایش کپسول گوشی، مولتی متر چه اهمی را باید نشان دهد؟

 1. 150 تا 250 اهم
 2. 10 تا 250 اهم
 3. 30 تا 100 اهم
 4. 30 تا 350 اهم

59- کدام یک از قطعات زیر دارای پلاریته نیست؟

 1. خازن سرامیکی
 2. خازن تانتالیومی
 3. دیود
 4. میکروفون

60- کدام قطعه از نوع SMD محسوب می شود؟

 1. سلف
 2. مقاومت
 3. خازن و دیود
 4. همه موارد

61- کدام یک از قطعات زیر را در مدار به هیچ عنوان نمی توان از روی بورد برداشت و به جای آن سیم گذاشت؟

 1. مقاومت
 2. سلف
 3. خازن
 4. دیود

62- برای آزمایش کانکتور آنتن هوایی، کدام یک از روش های زیر مناسب تر است؟

 1. آزمایش منو و مشاهده آنتن در گوشی
 2. استفاده از اسیلوسکوپ و مشاهده شکل موج خروجی از آنتن
 3. استفاده از مولتی متر و آزمایش دو پایه کانکتور
 4. بازدید به کمک لوپ و ذره بین

63- کدام روش نحوه آزمایش کانکتور آنتن هوایی یا مولتی متر است؟

 1. آزمایش اهم – 30 تا 60 اهم
 2. آزمایش بازر
 3. آزمایش اهم – 30 کیلو تا 60 کیلواهم
 4. آزمایش اهم – 120 کیلو تا 160 کیلواهم

باتری

64- جنس باتری های موبایل جدید از چیست؟

 1. Ni-Cd
 2. Metal Hydrate
 3. Ni-Metal
 4. Li-Ion

65- کدام نوع باتری به لحاظ کارکرد و مدت زمان نگه داشتن شارژ بهتر است؟

 1. نیکل – کادمیم
 2. لیتیوم – یون
 3. کربن – آلیاژ
 4. نیکل – متال هیدرات

66- نام واحد اندازه گیری ظرفیت باتری چیست؟

 1. MA
 2. MAh
 3. mAs
 4. MAH

67- ولتاژ نامی باتری های گوشی موبایل، چند ولت است؟

 1. 2/4 تا 3/2 ولت
 2. 3/6 تا 3/9 ولت
 3. 3/9 تا 4/2 ولت
 4. 2/3 تا 4/2 ولت

68- یک باتریmAh  500 برای مدت 2 ساعت، چقدر توانایی جریان دهی دارد؟

 1. mAh 500
 2. mAh 1000
 3. mAh 2000
 4. mAh 250

69- باتری با چند نوع پلیت وجود دارد؟

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

70- پایه های اتصال باتری به گوشی را مشخص کنید؟

 1. پایه مثبت و منفی
 2. پایه مثبت و منفی و RESET
 3. پایه BSI و BTEMP
 4. پایه های BSI و BTEMP و مثبت و منفی

71- کدام یک از گزینه های زیر پایه باتری محسوب نمی شود؟

 1. Vbatt
 2. RTC
 3. BTEMP
 4. GND, BSI

72- کار پایه BTEMP در باتری چیست؟

 1. جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری
 2. اعلام اتصال باتری به گوشی
 3. اندازه گیری دمای باتری
 4. گزینه 1 و 2

73- تغییرات دمای باتری توسط پایه BTEMP به چه قطعه ای منتقل می شود؟

 1. BETTY
 2. RF
 3. RTC
 4. RETU

74- کدام پایه وجود باتری را در گوشی، کنترل می کند؟

 1. BTEMP
 2. NTC
 3. BSI
 4. Vbatt

75- در صورت نبودن باتری د گوشی، کدام پایه هشدار می دهد؟

 1. Power
 2. GND
 3. BSI
 4. Vbatt

76- پایه های باتری (در گوشی نوکیا) به ترتیب کدامند؟

 1. مثبت، منفی، BSI، BTEMP
 2. منفی، BTEMP، BSI، مثبت
 3. BSI، BTEMP، منفی، مثبت
 4. BTEMP، منفی، مثبت، BSI

77- بعد از گرم شدن باتری، مقدار مقاومت کدام پایه تغییر می کند؟

 1. مثبت
 2. منفی
 3. BSI
 4. BTEMP

78- کدام مورد از عیب های اصلی باتری محسوب می شود؟

 1. تخلیه سریع باتری
 2. خواب باتری
 3. قطعی در مدار باتری
 4. همه موارد

79- وظیفه پایه BSI در باتری چیست؟

 1. شناسایی باتری
 2. شناسایی نوع باتری
 3. شناسایی دمای باتری
 4. موارد 1 و 2

80- علت شارژ نشدن باتری چیست؟

 1. خرابی مقاومت آزمایش شارژ
 2. سوختگی آی سی شارژ
 3. خرابی مقاومت NTC
 4. همه موارد

81- در چه صورتی باتری دچار خواب الکتریکی می شود؟

 1. در صورت استفاده نکردن از باتری به مدت طولانی
 2. در صورتی که ولتاژ باتری کمتر از مقدار نوشته شده بر روی آن باشد
 3. در صورتی که ولتاژ باتری بیشتر از مقدار نوشته شده بر روی آن باشد
 4. موارد 1 و 2

82- چه موقع باتری موبایل به صورت شارژ کامل در می آید؟

 1. هنگامی که عبارت "Charging" بر روی LCD ظاهر می شود.
 2. هنگامی که موبایل روشن باشد و عبارت "Battery Full" بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد.
 3. هنگامی که شاخص شارژ روی LCD دیگر حرکت نکند.
 4. موارد 2 و 3

83- جنس باتری پشتیبان (Backup) چیست؟

 1. نیکل – کادمیم
 2. لیتیوم
 3. نیکل – هیدرات
 4. نیکل

84- کدام یک از پایه های پلیت باتری، مستقیما به آی سی تغذیه (POWER SUPPLY) وصل می شوند؟

 1. BSI و BTEMP
 2. منفی
 3. مثبت
 4. BSI

85- در گوشی های جدید نوکیا مقدار اهم مقاومت NTC معمولا چقدر است؟

 1. KΩ 10
 2. KΩ 1
 3. KΩ 47
 4. KΩ 7/4

86- برای شوک دادن به باتری چه ولتاژی مناسب است؟

 1. 3 تا 4 ولت با منبع تغذیه
 2. 4 تا 5 ولت با منبع تغذیه
 3. 7 تا 7/5 ولت با منبع تغذیه
 4. 8 تا 8/5 ولت با منبع تغذیه

87- تنظیمات ولتاژ و جریان منبع تغذیه برای شوک دادن به باتری چقدر است؟

 1. 8/5 ولت، 0/5 آمپر
 2. 3/7 ولت، 1 آمپر
 3. 7/5 ولت، 1 آمپر
 4. 3/7 ولت، 0/5 آمپر

88- در مدار شارژ، مقاومت NTC به کدام آی سی متصل می شود؟

 1. آی سی شارژ
 2. آی سی تغذیه
 3. آی سی CPU
 4. آی سی حافظه

89- باتری مدل BL-5C در کدام یک از گوشی های نوکیا استفاده نمی شود؟

 1. 2600
 2. 6630
 3. 6270
 4. 5200

90- کار اصلی باتری پشتیبان چیست؟

 1. حفظ تاریخ به مدت پنج دقیقه.
 2. حفظ زمان به مدت پنج دقیقه.
 3. حفظ تاریخ و زمان به مدت دو دقیقه.
 4. حفظ و فعال نگه داشتن قسمت هایی از گوشی که در نبود باتری اصلی باید فعال بمانند.

91- طریقه جدا کردن باتری پشتیبان از بورد در کدام گزینه آمده است؟

 1. به وسیله هیتر
 2. به وسیله هویه
 3. به وسیله هیتر و هویه
 4. اصلا نباید از بورد جدا شود.

92- نتیجه خرابی باتری پشتیبان چیست؟

 1. هنگ کردن گوشی
 2. روشن نشدن گوشی
 3. تخلیه سریع باتری
 4. همه موارد

93- اشکال در باتری پشتیبان باعث به وجود آمدن چه ایراداتی در گوشی می شود؟

 1. خاموش شدن خود به خود
 2. هنگ کردن گوشی
 3. تخلیه سریع باتری اصلی
 4. همه موارد

94- مقاومتی که برای کنترل دمای باتری در حین شارژ به کار می رود، چه نام دارد؟

 1. RTC
 2. SMD
 3. NTC
 4. PTC

95- باتری پشتیبان توسط چه قسمتی شارژ می شود؟

 1. COBBA و باتری اصلی
 2. MAD, COBBA
 3. MAD
 4. CHAPS و باتری اصلی

96- زمان تغذیه باتری پشتیان در موقع نبودن باتری اصلی چقدر است؟

 1. یک ساعت
 2. نیم ساعت
 3. حداقل ده دقیقه
 4. پنج دقیقه

97- کدام عبارت در مورد باتری مورد استفاده در گوشی های موبایل صادق است؟

 1. تمام گوشی ها با ولتاژ 6/3 تا 9/3 تغذیه می شوند.
 2. در تمامی گوشی ها، رگولاتور و ولتاژ در داخل گوشی قرار دارد.
 3. در تمام گوشی ها، باتری پشتیبان ولتاژی بیشتر از 2 ولت دارد.
 4. در تمام گوشی ها رگولاتور در داخل باتری قرار دارد.

98- کدام عبارت در مورد باتری های مورد استفاده در گوشی های موبایل صادق است؟

 1. ولتاژ 2 ولت
 2. ولتاژ 12 ولت
 3. ولتاژ متغیر 3 تا 5 ولت
 4. ولتاژ متغیر 5 تا 12 ولت

سیم کارت

99- یک سیم کارت شامل چه قسمت هایی است؟

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8

100- در سیم کارت گوشی چه اطلاعاتی ذخیره نمی شود؟

 1. کدها
 2. شماره سریال گوشی
 3. شماره تلفن
 4. راه انداز گوشی

101- سیم کارت دارای چند پایه است؟

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8

102- اسامی پایه های سیم کارت کدامند؟

 1. SDA-VCC-VPP-GND-RST-CLK
 2. VCC-GND-PCM-SDA-SCL
 3. SCL-VPP-VCC-NC-PCM
 4. SDA-PWM-VPP-VSS-GND-RST

103- پایه های سیم کارت را نام ببرید.

 1. RESET-SCL-GND-VCC-VPP-SDA
 2. SCL-SDA-PCM-GND-VCC
 3. RESET-PCM-NC-VCC-VPP-SCL
 4. SDA-TDM-SCL-GNF-VPP-VSS

104- در پایه های سیم کارت چند پایه تغذیه داریم؟

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

105- کدام یک از گزینه های زیر جزو پایه های سیم کارت نیست؟

 1. BOOT
 2. CLK
 3. RESET
 4. DATA

106- به قفل های امنیتی سیم کارت چه می گویند؟

 1. LOCK
 2. IMEI
 3. PIN CODE
 4. PIN, PUK

107- PIN2 و PIN1 به ترتیب مربوط به چه قسمت هایی می شوند؟

 1. کد امنیتی سیم کارت – کد امنیتی گوشی
 2. کد امنیتی سیم کارت – کد ایجاد محدودیت در تماس
 3. کد امنیتی گوشی – کد امنیتی سیم کارت
 4. کد ایجاد محدودیت در تماس – کد امنیتی سیم کارت

108- PIN1 برای چه منظوری است؟

 1. محافظت سیم کارت
 2. تنظیمات گوشی
 3. محافظت گوشی
 4. قفل کردن گوشی

109- کد PUK چند رقمی است؟

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 8

110- PUK1 مربوط به ........ است.

 1. قفل کردن سیم کارت
 2. فایل تغییر زبان ها
 3. قفل کردن گوشی
 4. باز کردن قفل سیم کارت

111- کدام کد مربوط به امنیتی کردن گوشی در گزینه محدودیت تماس هاست؟

 1. PIN1
 2. PIN2
 3. PUK
 4. Code Card

112- PIN1 چیست؟

 1. قفل منوی تلفن
 2. قفل سیم کارت
 3. قفل شماره گیری
 4. کد RESET

113- PIN و PUK در کجا ذخیره می شود؟

 1. Flash Memory
 2. RAM
 3. SIM
 4. IMSI

114- کدام کد، اگر 7 بار اشتباه وارد شود، باعث سوختن سیم کارت می شود؟

 1. PUK
 2. SIMCode
 3. PIN
 4. Password

115- کد PIN1 مربوط به چیست؟

 1. قفل سیم کارت
 2. قفل گوشی
 3. باز کردن سیم کارت
 4. باز کردن گوشی

116- پین کد در کدام قسمت ذخیره می شود؟

 1. CPU
 2. در حافظه سیم کارت
 3. FLASH
 4. در حافظه گوشی

117- PIN1 چیست؟

 1. قفل منو
 2. قفل شماره گیری
 3. قفل سیم کارت
 4. قفل یک طرفه کردن گوشی

118- کاربرد PIN2 چیست؟

 1. برای روشن کردن ابتدایی گوشی
 2. برای یک طرفه کردن گوشی
 3. برای اینکه گوشی با سیم کارت غریبه کار نکند
 4. برای در دسترس نبودن مشترک

119- برای ورود به منوهای خاص گوشی و تنظیمات مخفی، از کدام رمز عبور استفاده می شود؟

 1. PIN1
 2. PIN2
 3. PUK1
 4. PUK2

120- به رمز سدشکن شخص چه می گویند؟

 1. Password Security
 2. PIN
 3. Code Security
 4. PUK

121- کد PIN و PUK به ترتیب چند رقمی می باشند؟

 1. 4 و 8
 2. 4 و 5
 3. 8 و 4
 4. 8 و 5

122- با استفاده از کدام یک از کدهای زیر می توان کد PIN را تغییر داد؟

 1. *#06#
 2. *#1234#
 3. *#0000#
 4. هیچ کدام

123- پین کد را از چه طریقی می توان باز کرد؟

 1. RESET و UNLOCK
 2. باکس UNIVERSAL
 3. قفل شکن مخصوص
 4. PUK

124- IMSI چیست؟

 1. شماره شناسنامه جهانی گوشی
 2. شماره شناسنامه موقت گوشی
 3. شماره شناسنامه جهانی سیم کارت
 4. شماره شناسنامه موقت سیم کارت

125- SIM Not Valid نشان دهنده چیست؟

 1. سوختن سیم کارت
 2. ناشناخته بودن سیم کارت
 3. شلوغ بودن شبکه
 4. قفل شبکه

126- SIM LOCK چه نوع قفلی است؟

 1. قفل سیم کارت
 2. قفل گوشی
 3. قفل گوشی و سیم کارت
 4. قفل شبکه

127- اصطلاح IMSI در موبایل به چه معناست؟

 1. کد شناسایی ملی سیم کارت
 2. کد شناسایی گوشی
 3. کد شناسایی سریال گوشی
 4. کد شناسایی تفکیک

128- پیغام Insert SIM Card در صورتی که سیم کارت روی شبکه باشد، به چه دلیلی صادر می شود؟

 1. سوخته بودن سیم کارت
 2. عدم اتصال سیم کارت به گوشی
 3. خرابی فیلتر محافظ سیم کارت
 4. گزینه 1 و 3

129- چه زمانی گوشی پیغام Insert SIM Card را صادر می کند؟

 1. نبودن سیم کارت در گوشی
 2. وجود ایراد سخت افزاری (گوشی نتواند سخت افزار را پیدا کند)
 3. کثیفی کانکتورهای سیم کارت
 4. همه موارد

130- چه زمانی پیغام Card Reject صادر می شود؟

 1. بد جا خوردن سیم کارت
 2. خرابی محافظ
 3. سوختگی سیم کارت
 4. 1 و 3

131- کدام اشکال مربوط به سیم کارت و اجزای آن نیست؟

 1. Contact Serrice
 2. Card Error
 3. Wrong Card
 4. Check Card

132- زمانی که گوشی روشن می شود، اگر پیغام Check Subscriber را ببینید، علت چیست؟

 1. گوشی سرقتی است.
 2. قطعی سیم کارت از مخابرات است.
 3. سوکت سیم کارت خراب است.
 4. گزینه 1 و 2

133- کدام مورد زیر درباره سیم کارت صحیح نیست؟

 1. سیم کارت یک قطعه سخت افزاری دارای EEPROM, RAM, CPU است.
 2. شماره سریال IMEI و همچنین کدهای سیم کارت در حافظه EEPROM سیم کارت قرار دارند.
 3. ارتباط سیم کارت با بورد اصلی از طریق دیود 5 پایه برقرار می شود.
 4. سیم کارت مستقیما به آی سی COBBA متصل است.

134- محدوده ولتاژ سیم کارت چقدر است؟

 1. 3 تا 7 ولت
 2. 3 تا 1/5 ولت
 3. 3/9 تا 3/6 ولت
 4. 3 تا 5 ولت

135- اگر گوشی پیغام Insert SIM Card بدهد، علت چیست؟

 1. خرابی کانکتور سیم کارت
 2. خرابی سیم کارت
 3. خرابی درایور سیم کارت
 4. همه موارد

136- کدام یک از پیغام های زیر نشان دهنده سوختن سیم کارت است؟

 1. No Network Coverage
 2. No Access
 3. SIM Blocked
 4. Card Rejected

مخابرات

137- کدام گزینه عنوان کلمه GSM است؟

 1. General Synthesizer Mobile
 2. Global System for Mobile
 3. Global Sinthesizer Mobile
 4. General System Mobile

138- GSM چیست؟

 1. محدوده فرکانس کاری موبایل
 2. سیگنال های دریافتی موبایل
 3. سیگنال های ارسالی موبایل
 4. گزینه 1 و 3

139- انواع GSM کدامند؟

 1. 1800-1900
 2. 1800-900
 3. 900-1800-1900
 4. 900-1800-2500

140- سیستم سلولی در فرکانس های ........ تا ......... مگاهرتز کار می کند؟

 1.  900-1800
 2. 88-108
 3. 535-1605
 4. 900-1900

141- فرکانس کار موبایل در کشور مال چقدر است؟

 1. MHz 900
 2. MHz 1800
 3. MHz 800
 4. MHz 1900

142- کدام GSM بیشتر در آمریکا رایج است؟

 1. MHz 900
 2. MHz 1800
 3. MHz 1900
 4. همه موارد

143- مقدار GSM موبایل برای مصرف کننده در ایران چند است؟

 1. 1900
 2. 1800
 3. 900
 4. 800

144- شبکه سیار دیجیتال 1800 مگاهرتز مربوط به کدام منطقه است و با چه حروفی شناخته می شود؟

 1. اروپا – DCS
 2. آسیا – DCS
 3. آمریکا – PCS
 4. اروپا – DCS

145- باند فرکانسی GSM1900 اصطلاحا چه نامیده می شود؟

 1. UHF
 2. DCS
 3. PCS
 4. VHF

146- در فرکانس GSM900 چه نوع داده ای قابل ترانزیت نیست؟

 1. عکس
 2. صدا
 3. تصاویر متحرک
 4. متن

147- در کدام باند فرکانسی، سرویس های خاصی مانند اینترنت یا انتقال تصاویر، با کیفیت بهتری ارسال می شوند؟

 1. GSM9000
 2. GSM1800
 3. GSM1900
 4. DCS

148- کدام مدل از GSM در ایران مورد استفاده قرار می گیرد؟

 1. GSM800
 2. GSM1900
 3. GSM1800
 4. GSM9000

149-  کدام نوع از مدل BTS، تا Km 35 برد مساحت دارد؟

 1. Handover
 2. Outside
 3. Inside city
 4. BTS Micro

150- کدام عملیات در BSC انجام می پذیرد؟

 1. ثبت شماره سریال گوشی
 2. کنترل لحظه به لحظه مشترک در شبکه
 3. مشخصات سیم کارت
 4. کد شناسایی شبکه

برای اطلاع از بخش های دیگر سوالات فنی و حرفه ای موبایل به قسمت های دیگر سایت مراجعه کنید. سعی کنید جواب این سوالات را بدست آورید تا در آزمون فنی و حرفه ای بهترین نتیجه را بدست آورید. البته جواب این سوالات را در پایان براتون میزاریم که اشکالات خود را بدست آورید.

موبایل و تبلت سوالات موبایل فنی و حرفه ای آزمون موبایل فنی و حرفه ای سوالات آزمون موبایل
ارسال پیام در واتساپ